• Trwa konkurs otwarty na dwa stanowiska asystentów w grupie dydaktycznej w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej
 • Termin składania dokumentów to 4 lipca 2022 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 4 miesięcy (licząc od daty ogłoszenia konkursu)
 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu  nie zapewnia mieszkania

Warunki konkursu na stanowisko asystenta UM we Wrocławiu

Kryteria, które trzeba spełnić, by stanąć do konkursu: 

 •  dorobek naukowy i wymagania do objęcia stanowiska obowiązujące w UM
 •  tytuł zawodowy: lekarz - dentysta
 • pełne prawo wykonywania zawodu
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • oświadczenie, że zatrudnienie w UM we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,
 • spełnianie  wymagań art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (t.j. Dz. U. 2022, poz. 574 ze zm.). 

Potrzebne dokumenty

Dokumenty, które należy złożyć w konkursie:

 • wniosek konkursowy 
 • kwestionariusz osobowy, 
 • dokumenty potwierdzające spełnienie ww. kryteriów konkursowych
 • zaświadczenie o średniej ocen z okresu studiów (dot. stanowisk: asystenta, lektora, instruktora)
 • spis publikacji naukowych z informacją o punktacji dokonanej przez Bibliotekę Główną UM we Wrocławiu,
 • informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, informacje o ewentualnych realizowanych zajęciach dydaktycznych,
 • zaświadczenia i dokumentacja umożliwiająca zdobycie punktów wg przyjętego
  kryterium punktowego w uczelni
 • kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu, ew. zaświadczenie o okresie trwania studiów doktoranckich,
 • oświadczenia określone w regulaminie konkursu.

Dokumenty należy składać osobiście lub wysłać listem poleconym na adres:
Dziekan Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego
50-425 Wrocław ul. Krakowska 26

Termin składania dokumentów: 4 lipca 2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 4 miesięcy (liczone od daty ogłoszenia konkursu).

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu nie zapewnia mieszkania.