PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Doskonalenie zawodowe lekarzy dentystów: ile punktów i za co

Autor: miro • Źródło: ms
25-02-2022, 08:35
Doskonalenie zawodowe lekarzy dentystów: ile punktów i za co Zasady doskonalenia zawodowego lekarzy dentystów Fot. AdobeStock
Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, określający m.in. liczby punktów za poszczególne formy podnoszenia kwalifikacji, skierowane zostało do ogłoszenia.
  • Wymóg zdobycia połowy punktów edukacyjnych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
  • Punkty za szkolenie się poza krajem.
  • Punkty za edukację internetową.

Edukacja lekarza dentysty w okresie epidemii

Dopełnienie przez lekarza i lekarza dentystę obowiązku doskonalenia zawodowego obejmuje zdobycie każdorazowo 200 punktów edukacyjnych w okresie 48 miesięcy, z wyjątkiem odbywania doskonalenia zawodowego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, kiedy za dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego uznaje się uzyskanie w okresie rozliczeniowym 100 punktów edukacyjnych.

W związku z wprowadzanymi obostrzeniami przeciwepidemicznymi zawieszającymi możliwość odbycia przewidzianych wcześniej szkoleń i kursów, a także zwiększeniem obowiązków służbowych przekierowanej części kadry lekarskiej do usuwania skutków epidemii, koniecznym było wprowadzenie rozwiązania uwzględniającego ograniczoną możliwość uzyskiwania punktów w pełnej wysokości.

Edukacja lekarza dentysty: okresy rozliczeniowe 

Okresy rozliczeniowe są traktowane jako cykle zamknięte, co należy rozumieć w ten sposób, że jeżeli lekarz uzyska ponad 200 albo odpowiednio ponad 100 punktów edukacyjnych, punkty te nie są zaliczane do kolejnego okresu rozliczeniowego. Podobnie w przypadku uzyskania w okresie rozliczeniowym liczby punktów mniejszej niż 200, albo odpowiednio mniejszej niż 100, lekarz albo lekarz dentysta nie będzie zobowiązany do uzupełnienia tej liczby w następnym okresie rozliczeniowym.

Edukacja lekarza dentysty poza krajem

Minister zdrowia wziął pod uwagę fakt coraz częstszego uczestniczenia przez lekarzy w różnych formach edukacji organizowanej poza krajem, którą można uznać za równorzędną doskonaleniu zawodowemu odbywanemu na terytorium Polski. Przyznano za tego typu uczestnictwo punkty edukacyjne.

Chodzi o udział w zagranicznym kursie medycznym nieobjętym programem odbywanej specjalizacji, udział w zagranicznym kursie medycznym realizowanym za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego i sieci internetowej z ograniczonym dostępem, a także odbycie wykładu lub doniesienia w formie ustnej lub plakatowej na zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym. Przyznane dla tych aktywności punkty edukacyjne są takie same jak zdobyte w wyniku krajowego uczestnictwa w podobnych przedsięwzięciach.

Edukacja lekarza dentysty on line

Z uwagi na to, że korzystanie z platform internetowych jest powszechne przyznano i za tę formę doskonalenia  punkty edukacyjne.

W związku z tym, że okręgowe rady lekarskie będą odnotowywać punkty edukacyjne w okręgowym rejestrze lekarzy i lekarzy dentystów, nie jest zasadne dalsze dokonywanie wpisu w dokumencie prawo wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty w części „wpisy uzupełniające” liczby zdobytych punktów, co oznacza, że czynność ta przestanie być wykonywana z dniem wejścia w życie rozporządzenia.

Edukacja lekarza dentysty ile punktów za co 

Projekt rozporządzenia określa w załączniku liczbę punktów edukacyjnych odpowiadających różnym formom doskonalenia zawodowego.

Jednocześnie z uwagi na merytoryczną zawartość programów specjalizacji realizowanych w toku kształcenia podyplomowego w projekcie wskazano, że równoważnym z wypełnieniem obowiązku doskonalenia zawodowego w wymiarze 50 punktów edukacyjnych jest:
1) odbycie każdego roku szkolenia specjalizacyjnego, stanowiącego jedną z form kształcenia podyplomowego;
2) uzyskanie certyfikatu potwierdzającego posiadane umiejętności zawodowej. 

Przy naliczaniu punktów edukacyjnych obowiązuje aktualny wykaz czasopism sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.).

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 marca 2022 r.

Treść rozporządzenia  

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH