Organizatorzy przewidują przeszkolenie łącznie 1 440 aktywnych zawodowo pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą, tj. lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, kadry zarządzającej.

Warunkiem uczestnictwa jest zatrudnienie w podmiocie posiadającym umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim NFZ albo udzielającym świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów.

Grupą preferowaną w projekcie są osoby w wieku 45+ oraz osoby, które w swoim miejscu pracy nie mają wdrożonych systemów informatycznych. W ramach Projektu zostanie zorganizowanych 12 szkoleń, w 12 miastach wojewódzkich, w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Szkolenia przyjmą formę wykładu oraz ćwiczeń warsztatowych z wykorzystaniem platformy e-learningowej.

Jeden z bloków tematycznych poświęcony będzie wdrażanej Elektronicznej Platformie Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zzasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1), umożliwiającej organom administracji publicznej i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych.

Dodatkowym narzędziem wspomagającym proces szkoleniowy będzie platforma e-learningowa, umożliwiająca odbycie kursów interaktywnych z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Platforma umożliwia również zgłoszenie się na szkolenia stacjonarne oraz odbycie szkoleń on-line. Pierwszy kurs stacjonarny odbędzie się już we wrześniu w Warszawie. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Więcej informacji dostępnych jest na platformie e-learningowej www.kompetencjecyfrowe.csioz.gov.pl