• Czasopismo Protetyka Stomatologiczna wydawane jest od 1965 r. (obecnie przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne jako kwartalnik)
  • Istnieje koncepcja, aby Protetyka Stomatologiczna wydawana była tylko w formie elektronicznej (zdania co do tego są podzielone) 

Protetyka Stomatologiczna tylko w wersji elektronicznej?

Decyzja o dalszych losach papierowej wersji „Protetyki Stomatologicznej” ma być podjęta podczas, zaplanowanego na 20 stycznia 2023 r. Sprawozdawczo - Wyborczego Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Zdania, co do formy wydawania „Protetyki Stomatologicznej” są podzielone. Część członków PTS twierdzi, że należy iść z duchem czasu oraz oszczędzać koszty związane z wydawaniem czasopism w wersji papierowej. Inni wskazywali, iż należy mieć wersję papierową czasopisma i znaleźć na to odpowiednie środki.

Czasopismo Protetyka Stomatologiczna

Czasopismo Protetyka Stomatologiczna wydawane jest od 1965 r. (obecnie przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne jako kwartalnik).

Jest recenzowanym pismem naukowym, zawierającym artykuły poświęcone wszystkim aspektom protetyki stomatologicznej oraz pokrewnym dziedzinom naukowym.

Do druku akceptowane są następujące formy publikacji:

  • oryginalne prace badawcze i kliniczne;
  • prace poglądowe;
  • opisy przypadków i technik zabiegowych;
  • doniesienia wstępne;
  • listy do redakcji;
  • biografie;
  • wspomnienia pośmiertne;
  • recenzje książek;
  • sprawozdania z kongresów, konferencji, sympozjów naukowych oraz kursów.

Prace do druku przygotowywane są zgodnie z ujednoliconymi wymaganiami wobec artykułów przeznaczonych do druku w czasopismach biomedycznych, opracowanymi przez Międzynarodowy Komitet Redaktorów Czasopism Medycznych.

Redakcja Protetyki Stomatologicznej stosuje się do wytycznych Komitetu d.s. Etyki Publikacyjnej w odniesieniu do etyki publikacyjnej i nierzetelności naukowej, które są omówione szczegółowo w Kodeksie Postępowania i Najlepszej Praktyki dla Redaktorów Czasopism z marca 2011, opracowanym przez Komitet d.s. Etyki Publikacyjnej COPE.

W badaniach klinicznych redakcja zaleca stosowanie wytycznych CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials), a także przestrzeganie zasad określonych w Deklaracji Helsińskiej (1975) z późniejszymi zmianami (1983).