PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Co lekarze robią w trakcie specjalizacji, a co robić powinni

ms
27-10-2017, 10:28
Co lekarze robią w trakcie specjalizacji, a co robić powinni Poprawianie specjalizacji (foto: pixabay)
Na pytanie posła Jarosława Gonciarza dotyczące nieprawidłowości w procesie kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Tombarkiewicz – zapewnił, że zmiany nastąpią. Jakie?

Oto fragmenty informacji sygnowanej przez Marka Tombarkiewicza.
Dostrzegana jest potrzeba dokonania zmian w systemie kształcenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów. Jednym z najważniejszych obecnie działań pozalegislacyjnych jest aktualizacja programów specjalizacyjnych.

Modyfikacje w realizowaniu specjalizacji
Resort zdrowia, wychodząc naprzeciw licznym postulatom młodych lekarzy, w tym m.in. dotyczących zmian w zakresie naboru na specjalizacje, podniesienia jakości szkolenia podyplomowego, zmniejszenia liczby szkoleń i staży, podjął prace zmierzające do wprowadzenia zmian systemowych związanych z procesem kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów poprzez nowelizację ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w której znajdą się nowe propozycje dotyczące m.in.:
- uporządkowania terminologii określającej kształcenie na każdym etapie rozwoju zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów poprzez określenie zakresu ustawicznego doskonalenia zawodowego,
- utworzenia centralnego systemu kwalifikacji na miejsca rezydenckie oraz pozostałe miejsca pozarezydenckie na terenie całego kraju, co da możliwość większego wykorzystania wolnych miejsc specjalizacyjnych,
- wprowadzenia przepisów umożliwiających w trybie uproszczonym zatrudnianie w polskim systemie opieki zdrowotnej lekarzy specjalistów cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, pod warunkiem posiadania przez nich promesy zatrudnienia w podmiocie leczniczym,
- wprowadzenie nowych, finansowych umów dla lekarzy rezydentów stanowiących instrument motywacyjny do pozostania w kraju i realizowania świadczeń zdrowotnych na rzecz polskich pacjentów, a także zachęcający lekarzy do podejmowania określonych deficytowych specjalizacji (choroby wewnętrzne, medycyna ratunkowa, chirurgia ogólna, medycyna rodzinna, psychiatria i pediatria),
- uznawania dorobku zawodowego lekarzom dentystom (po spełnieniu określonych w ustawie warunków) za równoważny ze zrealizowaniem szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie lekarsko-dentystycznej,
- wprowadzenia do porządku prawnego dwóch nowych egzaminów państwowych, które będą miały za zadanie sprawdzenie efektów szkolenia odbytego przez lekarzy ustawicznego doskonalenia zawodowego, tj. Państwowego Egzaminu Modułowego i Państwowego Egzaminu Umiejętności,
- ustanowienia wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji za każdego lekarza specjalizującego się pod ich kierunkiem,
- zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego lekarzom rezydentom,
- zobowiązania kierowników jednostek prowadzących szkolenie specjalizacyjne do monitorowania zgodności odbywania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji,
- określenia na nowo przepisów dotyczących szkolenia z zakresu umiejętności zawodowych,
- zobowiązania kierowników podmiotów leczniczych do posiadania opracowanego i wdrożonego zakładowego planu realizacji szkoleń dla wszystkich dziedzin medycyny, w których odbywa się szkolenie na terenie tego podmiotu,
- umożliwienia realizacji kursów specjalizacyjnych w trybie e-learningowym,
- monitorowania ustawicznego rozwoju zawodowego za pośrednictwem ankiet obowiązkowo wypełnianych przez uczestników szkolenia.

SŁOWA KLUCZOWE
specjalizacje   rezydentury   CMKP  

POLECAMY W SERWISACH