Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art.109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 572 z późn. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

- posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych lub w wyjątkowych sytuacjach tytułu zawodowego lekarza dentysty
-wysoka ocena pracy doktorskiej potwierdzona opinią opiekuna naukowego/dla kandydata ze stopniem dr/
- pozytywna opinia kierownika zakładu, dyrektora instytutu w/w jednostki a także w przypadku posiadania opinia opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego, a w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora również informacje o perspektywach uzyskania stopnia doktora

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziale Spraw Osobowych UJ CM, Kraków, ul. św. Anny 12, pok. 40 następujące dokumenty:
- podanie
- życiorys,
- kwestionariusz osobowy,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, wraz z suplementem lub zaświadczeniem o średniej ocen uzyskanej w toku studiów oraz odpis dyplomu doktorskiego oraz recenzje pracy doktorskiej w przypadku kandydata z doktoratem
- stałe prawo wykonywania zawodu
- ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron)
- informacje o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych
- ankietę dotyczącą działalności naukowej
- ankietę dotyczącą działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była przeprowadzana i jest dla kandydata dostępna z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich
- opinię kierownika zakładu, dyrektora instytutu w/w jednostki a także w przypadku posiadania opinia opiekuna naukowego
- oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia / prowadzenia kierunku studiów wyższych, w przypadku posiadania stopnia naukowego doktora i wygrania konkursu
- oświadczenie w trybie art.109 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
- oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych

Więcej:www.cm-uj.krakow.pl