• Konkurs na szkolenie higienistek studiujących w UM w Białymstoku.
  • Zakres szkolenia obejmuje kompetencje miękkie.
  • Szkolenie ma obejmować teorię i praktykę. 

Szkolenie będzie nastawione na nabycie umiejętności komunikowania się z pacjentem w gabinecie stomatologicznym. Wiedza ma podnieść kompetencje przyszłych absolwentek kierunku higiena stomatologiczna na rynku pracy.

Planowana liczba uczestniczek szkolenia: 11 osób.

Wartość zamówienia: do 130 tys. zł

Zakres szkolenia higienistek stomatologicznych

Szkolenie obejmie następujące zagadnienia:
- zasady skutecznej komunikacji;
- budowanie wizerunku higienistki jako profesjonalistki;
- rozmowa z pacjentem przez telefon;
- rozmowa z pacjentem w gabinecie stomatologicznym;
- sposoby motywowania pacjenta;
- radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w gabinecie stomatologicznym.

Zasady realizowania szkolenia higienistek stomatologicznych 

Szkolenie zostanie zrealizowane jednego dnia i będzie trwać 8 godzin dydaktycznych (wykład – 3 godziny dydaktyczne, zajęcia praktyczne – 5 godzin dydaktycznych).

W ciągu 7 dni od podpisania umowy wykonawca musi przygotować oraz przekazać zamawiającemu do akceptacji szczegółowego programu szkolenia.

Wykonawca, najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia przekaże uczestnikom materiały szkoleniowe w formie papierowej. Zmawiającemu zostaną przekazane materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (na pamięci przenośnej pendrive).

Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt i materiały zużywalne potrzebne do przeprowadzenia szkolenia.

Wykonawca przekaże każdemu uczestnikowi szkolenia zaświadczenie potwierdzające nabycie kompetencji. Zamawiającemu zostaną przekazane kserokopie.

Szkolenie odbędzie się na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Termin (okres wykonania zamówienia): w ciągu trzech miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą. Termin szkolenia może ulec wydłużeniu w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w Polsce i zaleceń dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, jednakże termin realizacji umowy nie może być dłuższy niż do 30 czerwca 2022 r.

Doświadczenie szkolących higienistki stomatologiczne

Wymagania wobec wykonawcy:
- minimum dwa zrealizowane szkolenia o tożsamej lub podobnej tematyce;
- zapewnienie trenera posiadającego:
- - minimum dwa lata doświadczenia w zakresie realizacji szkoleń o tożsamej lub podobnej tematyce;
- - minimum 5 lat doświadczenia w zakresie realizacji szkoleń lekarzy dentystów, higienistek lub asystentek stomatologicznych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1, Dział Zamówień Publicznych, Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem nauczania w języku angielskim

Osoba do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Malinowska, Magdalena Krypa-Olkowska

Telefon kontaktowy: 85 748 55 50, 85 748 56 32

Termin składania ofert: 29 marca 2022, godz. 09:00

Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.