Do konkursu mogą przystąpić osoby, które mają:
- ukończone studia wyższe na kierunku lekarsko-dentystycznym,
- prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty,
- stopień doktora nauk medycznych,
- posiadanie specjalizacji w dziedzinie periodontologii,
- biegła znajomość języka angielskiego.


Dokumenty wymagane od kandydatów zgłaszających się do konkursu:
- podanie skierowane do rektora, 
- kwestionariusz osobowy, 
- życiorys zawierający przebieg pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
- oświadczenie o spełnieniu przesłanek, z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce,
- oświadczenie, iż Uniwersytet Medyczny w Białymstoku będzie podstawowym miejscem
pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
- oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych, 
- inne dokumenty jak:
wykaz publikacji w bazie Scopus, Science Citation Index Expanded, Social Sciences
Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index lub
lub innej z podaniem liczby przyznanych punktów MNiSW; udzielone patenty na wynalazki; pozyskane granty.
- kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, staż i umiejętności niezbędne
w pracy na stanowisku objętym konkursem.

Dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.

Dokumenty postępowania konkursowego należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku, ul. Kilińskiego 1, Białystok, w kopercie z opisem: „Konkurs na stanowisko asystenta
dydaktycznego w Zakładzie Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej” – imię i nazwisko

Termin składania dokumentów: 24 stycznia 2020 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu 31 stycznia 2020 r.

Więcej: umb.edu.pl