Na naukę już za późno ale końca warto zachować zimną krew i ...zabrać na egzamin wszystko, co potrzebne jest do wzięcia w nim udziału. Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi jasno określa, że mają to być:

1) w przypadku absolwentów - zaświadczenie potwierdzające ukończenie studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym;
2) w przypadku lekarzy dentystów stażystów oraz lekarzy dentystów posiadających pełne prawo wykonywania zawodu -dyplom lekarza dentysty lub w przypadku braku zaświadczenie potwierdzające ukończenie studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym;
3) w przypadku lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia w innym państwie Unii Europejskiej - zaświadczenie, że posiadany dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje lekarza dentysty wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej;
4) w przypadku lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia w państwie nienależącym do Unii Europejskiej -zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu.

- Nieokazanie wymaganych dokumentów uniemożliwi przystąpienie do egzaminu! - ostrzegają organizatorzy LDEK.

Przypomnijmy, że ostatni LDEK przeprowadzono 7 lutego 2014 r. - Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 892 osoby (wstępnie zgłosiło się 1310), uzyskując średnio 121,5 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 166 a minimalny 30 punktów. 225 zdających (25, 22 proc.) uzyskało wynik poniżej 56 proc.. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 196.