Miejsce stażu w pakiecie z ograniczonym PWZ

28-08-2013, 00:01
Do 18 września stomatolodzy z Dolnego Śląska będą żyć w nieświadomości, gdzie odbędą staż podyplomowy. Choć telefony do izby lekarskiej się urywają, w słuchawce słychać tę samą odpowiedź - "Zapraszamy na uroczystość wręczenia ograniczonego PWZ".

Uroczystości rozpoczną się o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 (I p.). Do 13 września 2013 r. należy potwierdzić  uczestnictwo w uroczystości drogą elektroniczną (na adres e-mail dil@dilnet.wroc.pl) lub telefonicznie (pod numerem 71 798 80 50).

Po odebraniu ograniczonego prawa wykonywania zawodu należy zgłosić się do Rejestru Lekarzy I piętro pok. 1.08. Zapewne tam stomatolodzy poznają miejsce odbywania stażu.

Zgodnie z przepisami Okręgowa Rada Lekarska przyznaje ograniczone prawo wykonywania zawodu osobom posiadającym tytuł zawodowy lekarza/ lekarza dentysty, w celu odbycia stażu podyplomowego. Listę wymaganych dokumentów przypominamy w ramce poniżej.

"Wniosek o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru", zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy,
Odpis dyplomu lekarza / lekarza dentysty lub dyplom uznany za równoważny w Polsce na podstawie odrębnych przepisów,
Ksero stron z dowodu osobistego lub paszportu z danymi osobowymi (dokument do wglądu),
Zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na podstawie orzeczenia lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy,
Dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska),
Dwa zdjęcia paszportowe,
Ksero decyzji nadania NIP-u wystawionej przez właściwy urząd skarbowy