Inżynier dentystyczny nauk humanistycznych?

Autor: Łukasz Sowa
22-08-2013, 00:29
Co można robić w Ustroniu? Wypoczywać? Nie tylko. Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych przyjmuje chętnych, którzy chcieliby w roku akademickim 2013/2014 rozpocząć studia w zakresie inżynierii dentystycznej. Inżynier dentystyczny w szkole mającej w tytule nauki humanistyczne?  Okazuje się, że jednak tak.  

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunek inżynieria materiałowa, specjalność inżynieria dentystyczna następuje na podstawie świadectw maturalnych.

Formuła studiów

Studia stacjonarne: 15 tygodni ćwiczeniowych, wykłady w piątki, soboty, średnio 1 - 2 dni w tygodniu wolne w zamian za sobotę.

Studia niestacjonarne: średnio 14 - 15 zjazdów w semestrze, zajęcia w piątki od godz. 15:00, soboty i niedziele.

Zakwaterowanie

Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej zlokalizowana jest w centrum Ustronia. Uczelnia. nie posiada akademika. Studenci muszą wynajmować kwatery prywatne.

Sprzęt obowiązkowy

Każdy student powinien dysponować własnym zestawem sprzętu niezbędnym do ćwiczeń praktycznych z zakresu techniki dentystycznej oraz ortodoncji (prowadzący ćwiczenia informuje na pierwszych zajęciach ćwiczeniowych jaki sprzęt oraz w jakich terminach będzie niezbędny).

Wykaz sprzętu ćwiczeniowego

Praktyki

Po każdym roku student zobowiązany jest do odbycia trzy tygodni praktyk zawodowych w laboratoriach protetycznych ( na podstawie skierowania przez uczelnię lub w wybranej przez siebie pracowni).

Opłaty za studia

- opłata rekrutacyjna - 200 zł;

- płata wpisowa - 1000 zł.

Opłatę wpisową i rekrutacyjną należy wnosić w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych. W przypadku nieprzyjęcia lub rezygnacji pisemnej kandydata przed datą wydania decyzji o przyjęciu na studia - opłata wpisowa ulega zwrotowi. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

Czesne miesięczne

- studia stacjonarne: 800 zł;

- studia niestacjonarne: 900 zł.

Termin zapłaty czesnego upływa ostatniego dnia miesiąca (za miesiąc następny).

Pomoc materialna

W ramach pomocy materialnej student może  ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:

-  stypendium socjalne,

-  stypendium mieszkaniowe,

-  stypendium na wyżywienie,

-  stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,

- stypendium naukowe (po zaliczeniu I roku).
Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej należy składać do 16 października.

Kredyty

O kredyt mogą  ubiegać się wszyscy studenci, bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna) i system studiów, pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Dokumenty

Szkoła wymaga od kandydatów:

- świadectwa dojrzałości w oryginale lub jego odpisu, wydanego przez szkołę lub Okręgową Komisję Egzaminacyjną;

- świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - w przypadku kandydatów z nową maturą;

- podania o przyjęcie;

- fotografii o wymiarze 35 x 45 mm, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych - 4 szt. studia stacjonarne, 3 szt. studia niestacjonarne;

- orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do studiowania;

- kserokopię dowodu osobistego,

- kserokopię dowodu wpłaty opłaty wpisowej i rekrutacyjnej.

- dyplomu technika dentystycznego (dotyczy tylko osób posiadających taki dyplom);

- podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych.

Kontakt: Dziekanat Uczelni

ul. Słoneczna 2, 43-450 Ustroń
tel. 33 854 40 90
tel. 509 375 150