Kiedy kontroler NFZ może zapowiedzieć się stojąc już przed drzwiami gabinetu?

30-07-2013, 00:01
Kontrolerzy Narodowego Funduszu w Szczecinie mają w zwyczaju informować właścicieli gabinetów o kontroli, stojąc właściwie już przed ich drzwiami - skarżą się szczecińscy lekarze. - Lekarze to przedsiębiorcy, a ci według przepisów, o kontroli powinni być poinformowani. Natomiast wszcząć kontrolę można nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż po upływie 30 dni od doręczenia zawiadomienia o jej zamiarze - komentuje Ministerstwo Zdrowia i przypomina jednocześnie, że nie dotyczy to tzw. kontroli doraźnych.

Korespondencja pomiędzy członkami Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie a resortem zdrowia trwa już kilka miesięcy. Dotyczy ona kontroli świadczeniodawców będących przedsiębiorcami, przeprowadzanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Lekarze, nie przyjmując wyjaśnień przesłanych przez Zachodniopomorski OW NFZ, zwrócili się do ministra zdrowia z apelem o pilną nowelizację rozporządzenia z 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej że środków publicznych.

Odpowiedzi się doczekali, ale minister zdrowia podtrzymał stanowisko w sprawie konieczności stosowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia obowiązujących przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, które w szczególności regulują sposób przeprowadzania kontroli przedsiębiorców.

Zdaniem lekarzy

Lekarze ze Szczecina zauważają, że ZOW NFZ w Szczecinie, przeprowadzając kontrole u świadczeniodawców - lekarzy prowadzących działalność gospodarczą, stosuje przepisy rozporządzenia z 15.12.2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych oraz przepisy zarządzenia nr 23/2008 prezesa NFZ z 13.05.2009 r. w sprawie planowania, przygotowywania i prowadzenia postępowania kontrolnego oraz realizacji wyników kontroli. Przepis § 4 ust. 1 cytowanego rozporządzenia przewiduje możliwość zawiadomienia podmiotu kontrolowanego najpóźniej w chwili rozpoczęcia czynności kontrolnych, a Fundusz stosuje ów zapis jako normę.

- Powyższe działanie Funduszu w ocenie ORL w Szczecinie jest sprzeczne z przepisami 77 zawartymi w rozdziale V ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, które nakazują organom kontrolnym wszczynać kontrole u przedsiębiorców nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli (art. 79 ust. 4 ustawy). Nie ulega wątpliwości, iż Narodowy Fundusz Zdrowia, jako państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną (art. 96 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) jest obowiązany stosować w pierwszej kolejności przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a dopiero w sprawach w niej nieuregulowanych stosować ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz przepisy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych - argumentują członkowie OIL.

Zdaniem przedstawicieli izby lekarskiej koniecznym jest pilna nowelizacja zapisu § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia, który winien otrzymać brzmienie:

Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli."

Zdaniem MZ

W opinii resortu zdrowia, przepis § 4 ww. rozporządzenia, który stanowi, iż podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych zawiadamia świadczeniodawcę o planowanej kontroli najpóźniej w chwili rozpoczęcia czynności kontrolnych, odnosi się obecnie do obu ww. kategorii podmiotów leczniczych.  - Za słuszne należy uznać twierdzenie, iż w stosunku do przedsiębiorców, powyższy przepis pozostaje w sprzeczności z art. 79 ust 1 i 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, z których wynika, iż organ kontroli zawiadamia przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli, zaś kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli - czytamy w piśmie MZ.

Przepis nie budzi natomiast podobnych wątpliwości w przypadku kontroli przeprowadzanej wobec podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Jednocześnie MZ wskazuje, iż przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej umożliwiają organowi kontroli przeprowadzenie doraźnej kontroli, bez konieczności zawiadamiania o zamiarze jej przeprowadzania, m.in. w przypadku gdy przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego (art. 79 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy).

Źródło: OIL Szczecin