Ortodoncja: co dla dzieci z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki

11-07-2013, 00:01
Do konsultacji społecznych trafił program dotyczący ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki. Omawiamy jest w ramach projektu rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych. Uwagi można przesyłać do 3 sierpnia.

Program, którego pełna nazwa brzmi: Ortodontyczna opieka nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki, obejmuje: specjalistyczne leczenie ortodontyczne populacji osób z wrodzonymi wadami rozwojowymi typu rozszczep podniebienia pierwotnego lub wtórnego oraz anomalie twarzy w zakresie zależnym od rozwoju I i II łuku skrzelowego i ograniczenie u nich zniekształceń morfologiczno-czynnościowych w tym zakresie.

Do leczenia w ramach programu kwalifikuje się świadczeniobiorców:

1) z całkowitym jedno lub obustronnym rozszczepem podniebienia, zgodnie z następującymi kryteriami kwalifikacyjnymi:

a) w okresie przedoperacyjnym: szeroka szczelina, znacznie wysunięta kość przysieczna,

b) w okresie pooperacyjnym: zgryz krzyżowy częściowy boczny łącznie ze zgryzem krzyżowym częściowym przednim lub niedorozwojem przedniego odcinka szczęki u świadczeniobiorców Q37.1 oraz obustronny zgryz krzyżowy częściowy boczny u świadczeniobiorców Q37.0;

2) z rozszczepem podniebienia pierwotnego obustronnym Q36.0, pośrodkowym Q36.1, jednostronnym Q36.9, zgodnie z następującymi kwalifikacyjnymi:

a) odwrotny nagryz poziomy pojedynczych siekaczy lub zgryz krzyżowy (boczny),

b) miernie nasilony odwrotny nagryz poziomy siekaczy i zębów bocznych,

c) znacznie nasilony odwrotny nagryz poziomy siekaczy, odwrotny nagryz zębów bocznych i zgryz otwarty;

3) z innymi wadami wrodzonymi części twarzowej czaszki:

a) stwierdzone wady zgryzu współistniejące z innymi wadami wrodzonymi w obszarze głowy i szyi: Zespołem Aperta, Zespołem Crouzona, Zespołem Downa, Zespołem Goldenhara, Syndromem Pierre-Robina Zespołem obojczykowo-czaszkowym, Zespołem Treatcher-Collinsa, połowiczym niedorozwojem twarzy, dysplazją ektodermalną, wadami zgryzu u dzieci z porażeniem mózgowym, Zespołem długiej twarzy, ankyloza stawów skroniowo-żuchwowych, z osteochondrodysplazjami Q78 (cherubizm),

b) stwierdzone wady zgryzu zakwalifikowane do 5 stopnia zaburzeń na podstawie wskaźnika okluzyjnego (IOTN), zgodnie z następującymi kryteriami kwalifikacyjnymi:

- zaburzone wyrzynanie zębów (z wyjątkiem zębów trzecich trzonowych) na skutek stłoczeń,

- przemieszczenia, obecności zębów nadliczbowych, zagłębionych zębów mlecznych i innych przyczyn patologicznych hipodoncja zębów wymagająca odbudowy protetycznej (więcej niż jeden ząb w kwadrancie) i wcześniejszego leczenia ortodontycznego,

nagryz poziomy przekraczający 9 mm

odwrotny nagryz poziomy powyżej 3,5 mm z zaznaczoną niewydolnością mięśni i zaburzeniami mowy;

4) pacjenci, którzy ukończyli 18. rok życia, mogą kontynuować leczenie w przypadku udokumentowanego leczenia podjętego w ramach:

a) programu wielospecjalistycznej opieki nad dziećmi z całkowitym rozszczepem podniebienia pierwotnego lub wtórnego, realizowanego w latach 2000 - 2002 przez ministra właściwego do spraw zdrowia, lub

b) programu ortodontycznej opieki nad dziećmi z całkowitym rozszczepem podniebienia pierwotnego lub wtórnego, lub

c) programu ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki, realizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, począwszy od 2004 r.

Czas leczenia w programie

Od urodzenia do dnia operacji rozszczepu wargi u dzieci z szerokimi rozszczepami i trudnościami pobierania pokarmu leczenie za pomocą płytki podniebiennej.

Od 1. do 3. roku życia

Masaż wargi, kontrola stanu uzębienia i zgryzu, zachowanie wysokiego standardu higieny jamy ustnej, leczenie zgryzów krzyżowych w przypadku rozszczepów. W przypadku wad zgryzu towarzyszących innym wadom rozwojowym twarzowej części czaszki: kontrola stanu uzębienia i zgryzu, mioterapia, korekta guzków zębów mlecznych.

Od 3. do 7. roku życia:

Korekta wad zgryzu: metafilaktyka (uproszczone metody: aparaty standardowe, takie jak płytka przedsionkowa i standardowy korektor zgryzu trainer), leczenie zdejmowanymi aparatami czynnymi. Zachowanie wysokiego standardu higieny jamy ustnej.

Od 8. do 10. roku życia:

Leczenie zaburzeń zębowo - zgryzowych aparatami zdejmowanymi, w tym aparatami standardowymi i czynnościowymi. W leczeniu tych zaburzeń mogą być stosowane aparaty stałe grubołukowe lub maska Delaire'a.

Od 11. roku życia:

Leczenie wad zgryzu zdejmowanymi aparatami czynnymi i aparatami stałymi.

Rehabilitacja protetyczna (wrodzone braki zębów).

 

Warunki realizacji świadczeń dla świadczedniodawcy

1. Tryb realizacji świadczenia: ambulatoryjny.

2. Dziedzina medycyny: stomatologia ortodoncja.

3. Warunki wymagane od świadczeniodawców:

1) personel:

a) nie mniej niż 1 lekarz dentysta specjalista ortodoncji,

b) nie mniej niż 1 lekarz dentysta specjalista w dziedzinie ortodoncji z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w leczeniu wad rozwojowych i umiejętnością leczenia aparatami stałymi lub nie mniej niż 2 lekarzy dentystów specjalistów w dziedzinie ortodoncji z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w leczeniu wad rozwojowych i umiejętnością leczenia aparatami stałymi zatrudnionych w wymiarze 1/2etatu,

c) zapewnienie dostępu do:

lekarza specjalisty chirurgii szczękowej lub chirurgii szczękowo-twarzowej, lub chirurgii stomatologicznej,

lekarza specjalisty chirurgii plastycznej,

lekarza specjalisty audiologii i foniatrii, lub audiologii oraz foniatrii,

osoby, która ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności logopedia obejmujące w programie nauczania co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii lub ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła studia podyplomowe z logopedii obejmujące co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii, lub ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła studia podyplomowe z logopedii;

2) organizacja udzielania świadczeń: poradnia ortodontyczna: 6 godzin dziennie -5 dni w tygodniu, w tym 1 dzień do godziny 18;

3) dostęp do badań: dostęp do badań RTG lub radiowizjografii;

4) wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny - w miejscu udzielania świadczeń.

Projekt rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych w tym program dotyczący ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki - został przesłany do konsultacji m.in. Związkowi Lekarzy Dentystów Pracodawców Ochrony Zdrowia oraz Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Lekarzy Stomatologów.
Zawarte w rozporządzeniu regulacje nie będą miały wpływu na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego, ponieważ rozporządzenie określa jedynie wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych. Będą natomiast miały wpływ na ochronę zdrowia ludzi. Zmiany zaproponowane w rozporządzeniu mają spowodować podwyższenie jakości udzielania świadczeń zgodnie z aktualną wiedzą i zapewnić większe bezpieczeństwo pacjenta w trakcie ich udzielania.
Uwagi do 3 sierpnia 2013 roku - należy wysyłać na adres: uwagi-programy.zdrowotne@mz.gov.pl