Collegium Medicum szuka asystenta do Zakładu Protetyki

Autor: Pozostałe źródła
05-07-2013, 00:01
Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłosił konkurs na stanowisko asystenta w  Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim.

Do   konkursu   mogą   przystąpić   osoby, które   spełniają  wymogi określone w   art.109   ustawy z 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z  późn. zm.) oraz  odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

- posiadanie stopnia  naukowego doktora nauk medycznych lub w wyjątkowych sytuacjach tytułu zawodowego lekarza dentysty
- posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie protetyki stomatologicznej lub udokumentowane jej rozpoczęcie
- wysoka ocena pracy doktorskiej potwierdzona opinią opiekuna naukowego/dla kandydata ze stopniem dr/
- pozytywna opinia kierownika katedry, dyrektora instytutu  w/w jednostki a także w przypadku posiadania  opinia opiekuna  naukowego  o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego,
a w przypadku kandydata bez stopnia  naukowego doktora również informacje o perspektywach uzyskania stopnia doktora

Kandydaci   przystępujący  do   konkursu  powinni   złożyć  w  Dziale Spraw Osobowych UJ CM, Kraków, ul.  św. Anny 12, pok. 40 następujące  dokumenty:
- podanie,
- życiorys,
- kwestionariusz osobowy,
- odpis  dyplomu  ukończenia  studiów, wraz z suplementem lub zaświadczeniem o średniej ocen uzyskanej w toku studiów, odpis dyplomu doktorskiego oraz recenzje pracy doktorskiej w przypadku kandydata z doktoratem,
- odpis dyplomu specjalisty lub dokument potwierdzający rozpoczęcie specjalizacji,
- stałe prawo wykonywania zawodu,
- ewentualny wykaz publikacji ( z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
- informacje o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,
- ankietę dotyczącą działalności naukowej,
- ankietę dotyczącą działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była przeprowadzana i jest dla kandydata dostępna z uwzględnianiem wyników ankiet studenckich,
- opinię kierownika, katedry, dyrektora instytutu  w/w  jednostki, a  także  (w  przypadku posiadania) opinia  opiekuna naukowego,
- oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do   nadawania  stopnia   doktora  i  doktora habilitowanego  i/lub   dla   potrzeb  utworzenia / prowadzenia kierunku  studiów, w  przypadku  posiadania stopnia  naukowego  doktora  i wygrania  konkursu,
- oświadczenie w trybie art.109 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
- oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

Termin składania zgłoszeń upływa  26 lipca 2013 r. (decyduje data wpływu do UJ CM)
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 grudnia 2013 r.
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.
Na podaniu należy dopisać  Wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w mojej ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 roku   o ochronie  danych osobowych  / Dz. U. Nr 133 poz.883 z późn. zm./

Źródło: UJ