Wrocław: nowa placówka będzie kształcić asystentki i higienistki

Autor: Łukasz Sowa
08-07-2013, 00:01
Od września 2013 r. Policealne Studium Medyczne KADRA we Wrocławiu uruchamia trzy nowe kierunki medyczne: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna oraz sterylizacja medyczna.

W ramach szkolenia asystentka stomatologiczna (numer zawodu 325101) przygotowano 30 miejsc.

Nauka trwa jeden rok (2 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym:

- dwa dni w tygodniu po południu;

- w sobotę w godzinach przedpołudniowych;

- lub trzy dni w tygodniu po południu.

Praktyki zawodowe organizuje szkoła.

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (kwalifikacja Z.15.Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do prac)
Egzamin odbywa się w szkole, która ma status ośrodka egzaminacyjnego.

Nauka obejmuje:

- przygotowywanie stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy;

- przygotowywanie pacjenta do zabiegu stomatologicznego;

- asystowanie lekarzowi stomatologowi dentyście podczas wykonywania zabiegów;

- przygotowywanie i przechowywanie leków i materiałów stomatologicznych zgodnie z procedurami;

- przygotowywanie i przechowywanie narzędzi stomatologicznych;

- obsługiwanie oraz konserwowanie na bieżąco sprzętu stosowanego w stomatologii (zgodnie z procedurami);

- przekazywanie zalecenia przedzabiegowego i pozabiegowego pacjentowi;

- udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej;

- prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.

Plan nauczania zawodu asystentka stomatologiczna obejmuje 304 godzin:

- podstawy działalności gospodarczej w ochronie zdrowia;

- zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc;

- farmakoterapia stomatologiczna;

- działalność zawodowa asystentki stomatologicznej;

- dokumentacja medyczna w stomatologii;

- język obcy w stomatologii;

- język migowy;

- asystowanie lekarzowi dentyście;

- prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej w stomatologii;

- trening umiejętności społecznych.

Praktyka zawodowa obejmuje 160 godzin.

W ramach szkolenia higienistka stomatologiczna (numer zawodu 325102) przygotowano 30 miejsc. Nauka trwa dwa lata (4 semestry).

Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym:

- dwa dni w tygodniu po południu oraz w sobotę w godzinach przedpołudniowych;

- lub trzy dni w tygodniu po południu.

Praktyki zawodowe organizuje szkoła

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie kwalifikacja Z.14.: Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia. Egzamin odbywa się w szkole, która jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym.

Nauka obejmuje:

- samodzielne wykonywanie zabiegów profilaktyczno - leczniczych typu: scaling, piaskowanie, irygacja, lakowanie, lakierowanie na zlecenie lub pod nadzorem lekarza dentysty;

- przygotowywanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty oraz bieżąca konserwacja sprzętu;

- organizowanie prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii;

- wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego;

- wykonywanie wstępnych badań stomatologicznych i zabiegów profilaktyczno - leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;

- prowadzenie stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach;

- obsługiwanie oraz konserwowanie na bieżąco sprzętu stosowanego w stomatologii zgodnie z procedurami;

- charakteryzowanie stanu chorobowego narządu żucia;

Plan nauczania dla zawodu higienistka stomatologiczna obejmuje 592 godzin nauki teoretycznej:

- działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

- stany zagrożenia zdrowia i życia

- język migowy

- język obcy w stomatologii

- komunikacja personalna i społeczna

- propedeutyka stomatologiczna

- anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia

- edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej

Plan nauczania dla zawodu higienistka stomatologiczna obejmuje 592 godzin nauki w kształceniu praktycznym:

- zasady i techniki pracy w gabinecie;

- działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki stomatologicznej.

Praktyka zawodowa obejmuje 160 godzin.

W ramach szkolenia technik sterylizacji medycznej (numer zawodu 321104) przygotowano 30 miejsc. Nauka trwa jeden rok (2 semestry).

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym sobota/ niedziela co dwa tygodnie

Praktyki zawodowe organizuje szkoła w placówkach, gdyż  posiada strefową centralną sterylizatornię.

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (kwalifikacja Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej)

Nauka obejmuje:

- rozróżnianie rodzajów sterylizacji medycznej i kwalifikowania do różnych procesów oczyszczania, dezynfekcji i sterylizacji;

- stosowanie środków chemicznych używanych w technologiach dekontaminacji;

- obsługiwanie urządzeń myjąco dezynfekcyjnych;

- kwalifikowanie sprzętu i wyrobów medycznych do procesów dezynfekcji i sterylizacji;

- samodzielne przeprowadzenie procesu sterylizacji w urządzeniach stanowiących wyposażenie zakładów opieki zdrowotnej;

- przeprowadzanie kontroli procesów dekontaminacji (dekontaminacja to wieloetapowe przygotowanie sprzętu, którego efektem jest wyrób bezpieczny w użyciu dla żądanego poziomu czystości mikrobiologicznej dla danego postępowania);

- określanie rodzajów zagrożeń zawodowych i ich zapobieganie;

- kalkulację kosztów dekontaminacji;

- prowadzenie dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Kształcenie w ramach zawodu technik sterylizacji medycznej obejmuje 170 godzin nauki teoretycznej m.in.:

- działalność gospodarcza w ochronie zdrowia;

- zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy;

- język migowy;

- język obcy zawodowy w branży medycznej;

- technologia mycia i dezynfekcji z elementami informatyki;

- technologia sterylizacji z elementami informatyki

Kształcenie w ramach zawodu technik sterylizacji medycznej obejmuję 170 godzin nauki praktycznej:

- wykonywanie dekontaminacji medycznej;

- udzielanie pierwszej pomocy z elementami anatomii praktycznej;

- zastosowanie technologii informatycznych w ochronie zdrowia.

Praktyka zawodowa 160 godzin.

Kandydaci powinni złożyć w sekretariacie szkoły:

- świadectwo ukończenia szkoły średniej,

- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu asystentki stomatologicznej (skierowanie do lekarza medycyny pracy jest wydawane w sekretariacie szkoły po podpisaniu umowy o naukę),

- trzy zdjęcia.