Gdy od księgi przychodów i rozchodów lepsza karta podatkowa

05-06-2013, 00:01
Prowadzisz praktykę stomatologiczną, a z urzędem skarbowym rozliczasz się na podstawie księgi przychodów i rozchodów. Dochodzisz jednak do wniosku, że korzystniejszą dla ciebie formą opodatkowania będzie karta podatkowa. Czy zmiany takiej można dokonać? Na jakich zasadach? W jakim momencie?

Odpowiedź na pierwsze pytanie jest twierdząca. Kolejne dwa wymagają komentarza.

Kiedy

Wniosek o zmianę formy opodatkowania należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego do 20 stycznia roku podatkowego, w którym ma nastąpić zmiana formy opodatkowania.

Na NFZ i prywatnie

Zmiana taka jest możliwa, zarówno w przypadku wykonywania usług na podstawie kontraktu z NFZ, jak i w sytuacji gdy praktyka przyjmuje wyłącznie pacjentów płacących za leczenie z prywatnej kieszeni. Nie ma przeszkód w zmianie formy opodatkowania również wówczas, gdy równolegle wykonywane są obie formy finansowego rozliczania usług.

Wolny zawód

Zryczałtowany podatek dochodowy, w formie karty podatkowej, mogą płacić podatnicy prowadzący działalność w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, a takie warunki spełnia praktyka lekarska realizująca usługi stomatologiczne. Możliwość taka wynika m.in. z art. 23 ust. 1 pkt 8 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.).

Z tym, że trzeba pamiętać, iż wolny zawód wiąże się z pozarolniczą działalnością gospodarczą wykonywaną osobiście m.in. przez lekarzy stomatologów na rzecz osób fizycznych. O wolnym zawodzie nie można mówić, gdy działalność zarobkowa wykonywana jest na zlecenie osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Bez firm zewnętrznych

Kolejnym, ważnym warunkiem umożliwiającym stosowanie karty podatkowej jest to, aby przy świadczeniu usług stomatologicznych nie korzystać z usług osób nie zatrudnionych przez właściciela gabinetu stomatologicznego na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów. Ograniczenie to dotyczy tylko takiego zakresu usług, którym bezpośrednio zajmuje się lekarz dentysta, bowiem nie ma przeszkód, aby korzystać ze wsparcia firm np. rachunkowych, informatycznych, sprzątających, bo ich działalność nie wiąże się ze świadczeniem usług medycznych w zakresie oferowanym przez gabinet dentystyczny.

Oczywiście stosowanie karty podatkowej możliwe jest także przy zatrudnianiu w praktyce stomatologicznej pracowników, np. pomocy stomatologicznej.

Uwaga na współmałżonka

Zwrócić trzeba także uwagę na kolejne ograniczenie - współmałżonek podatnika nie może prowadzi działalności w takim samym zakresie.

Bez akcyzy

Lekarz dentysta na karcie podatkowej nie może również wytwarzać wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, co przy tej działalności w zasadzie się nie zdarza.

Nie poza granicami kraju

Lekarz dentysta na karcie podatkowej nie może takiej samej działalności wykonywać równocześnie poza granicami Polski. Takie rozwiązanie, przynajmniej teoretycznie, jest realne, chociażby w miejscowościach przygranicznych.

O zasadach przejścia z księgi przychodów i rozchodów na kartę podatkową przedstawił w lutym 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Sygnatura akt ITPB1/415-1339/12/HD