Lekarz dentysta a recepty pro auctore, pro familiae

13-05-2013, 00:01
To jasne, że lekarz dentysta ma prawo wypisywać recepty pro auctore, pro familiae uprawniające do wykupu leków refundowanych. Podstawowym warunkiem wystawiania recept pro auctore, pro familiae jest umowa zawarta z NFZ na wystawianie takich właśnie recept. Nie koniec jednak na tym. Warunkiem uzupełniającym, na który właśnie powinni zwrócić szczególną uwagę lekarze dentyści jest udokumentowanie rozpoznania schorzenia postawionego przez uprawnionego specjalistę. Rozpoznanie to musi uprawniać do zaordynowania leku refundowanego.

Dokumentacja recept wystawianych pro familiae i pro auctore może być prowadzona w sposób uproszczony, jako dokumentacja zbiorcza w formie wykazu. Dokumentacja taka prowadzona być może dla wszystkich osób z rodziny bądź odrębnie dla każdego pacjenta, któremu wystawiana jest recepta pro familiae.

Recepta taka przysługuje współmałżonkowi, wstępnym i zstępnym w linii prostej oraz rodzeństwu. Nie można jej wystawić m.in.: teściom, synowej, zięciowi, szwagrowi, bratowej, dzieciom przysposobionym i dzieciom z poprzedniego związku współmałżonka.

Dokumentacja powinna zawierać następujące dane:

1. Imię i nazwisko lekarza wystawiającego receptę pro auctore lub pro familiae;

2.  Numer kolejny wpisu;

3.  Datę wystawienia recepty;

4.  Imię i nazwisko pacjenta, a w przypadku, gdy dane te nie są wystarczające do ustalenia jego tożsamości, także datę urodzenia lub numer PESEL pacjenta;

5.  Rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu (określone za pomocą numeru statystycznego lub słownie);

6.  Międzynarodową lub własną nazwę leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo rodzajową lub handlową nazwę wyrobu medycznego;

7.  Postać, w jakiej lek, środek spożywczy lub wyrób medyczny ma być wydany, jeżeli występuje w obrocie w więcej niż jednej postaci;

8.  Dawkę leku lub środka spożywczego, jeżeli występuje w obrocie w więcej niż jednej dawce;

9.  Ilość leku, środka spożywczego,lub wyrobu medycznego, a w przypadku leku recepturowego nazwę i ilość surowców farmaceutycznych, które mają być użyte do jego sporządzenia;

10. Sposób dawkowania w przypadku przepisania:

a) ilości leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego niezbędnych pacjentowi do maksymalnie 90-dniowego stosowania, wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania,

b)  leku gotowego dopuszczonego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który zawiera w swoim składzie środek odurzający lub substancję psychotropową,

c)  leku recepturowego zawierającego w swoim składzie środek odurzający lub substancję psychotropową.