Reklama a informacja o usługach dentysty - na czym polega różnica?

13-03-2013, 00:04
Do 13 marca pacjenci z powiatu nowodworskiego mogą oddawać swoje głosy w plebiscycie na najmilszego lekarza, dentystę, pielęgniarkę i aptekarza. Wydawać by się mogło, że to konkurs jakich wiele, jednak uwagę infoDENT24.pl zwróciły nagrody przyznawane w poszczególnych kategoriach. Okazuje się, że laureaci trzech pierwszych miejsc w kategorii Dentysta będą mogli opublikować reklamę

w Tygodniku "Żuławy i Mierzeja" i serwisie naszemiasto.pl o wartości 5000-1000 zł (w zależności od uzyskanego miejsca). Jak większość lekarzy wie reklamowanie się lekarzy dentystów jest zabronione, chyba że formą promocji nie jest reklama a informacja. Na czym polega różnica?

 

O opinię prawną infoDENT24.pl zwrócił się do Naczelnej Rady Lekarskiej. Wyjaśnienia mecenasa Wojciecha Idaszaka z Zespołu Radców Prawnych NIL rozwiewają wątpliwości.  Warto krok po kroku prześledzić ryzyka i możliwości jakie daje lekarzom prawo w kwestii promocji swoich usług.

Klucz do prawdy definicja reklamy

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późń.  Zm.) podmiot wykonujący działalność leczniczą może podawać do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych. Treść i forma tych informacji nie mogą mieć cech reklamy. Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o działalności leczniczej podmiotem wykonującym działalność leczniczą jest również lekarz wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową. Z powyższego wynika zatem, iż zakaz reklamy przewidziany w art. 14 ustawy odnosi się także do lekarza, lekarza dentysty prowadzącego praktykę lekarską. Ustawa o działalności leczniczej nie definiuje pojęcia reklamy, dlatego w ustalaniu jego treści należy sięgnąć do powszechnie przypisywanego mu znaczenia reklamą jest informowanie ludzi o świadczeniach i usługach, podkreślanie ich zalet tak, aby ludzie chcieli za nie zapłacić[i]. Tak rozumiane działania lekarzy, lekarzy dentystów są zatem niedozwolone.

Informacja co powinna obejmować, żebynie była reklamą

Zgodnie z uchwałą Nr 29/11/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu przez lekarzy i lekarzy dentystów świadczeń zdrowotnych lekarz lub lekarz dentysta prowadzący praktykę zawodową może informować o udzielaniu świadczeń zdrowotnych m.in. poprzez zamieszczenie informacji na stronach internetowych. Lekarz lub lekarz dentysta wykonujący praktykę zawodową może podawać do publicznej wiadomości informację o udzielaniu świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w tej uchwale. Informacja, o której mowa wyżej, podawana przez lekarza lub lekarza dentystę powinna zawierać następujące dane: tytuł zawodowy, imię i nazwisko, miejsce, dni i godziny przyjęć.

Dodatkowo informacja taka może obejmować:

1)      Rodzaj wykonywanej praktyki zawodowej;

2)      Stopień naukowy;

3)      Tytuł naukowy;

4)      Specjalizację;

5)      Umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych

6)      Szczególne uprawnienia;

7)      Numer telefonu

8)      Określenie cen i sposobu płatności w przypadku przekazywania tych informacji poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej praktyki zawodowej lub poprzez specjalne telefony informacyjne.

Informacje takie mogą być udostępnianie wyłącznie poprzez:

1)      Nie więcej niż 2 stałe tablice ogłoszeniowe na zewnątrz budynku, w którym prowadzona jest praktyka i dodatkowo nie więcej niż 2 tablice ogłoszeniowe przy drogach dojazdowych do siedziby praktyki;

2)      Ogłoszenia prasowe w rubrykach dotyczących usług medycznych;

3)      Informacje zawarte w książkach telefonicznych i informatorach o usługach medycznych w dziale dotyczącym usług lekarskich;

4)      Zamieszczenie informacji na stronach internetowych;

5)      Specjalne telefony informacyjne;

Informacja taka nie może nosić cech reklamy, a w szczególności zawierać:

1)      Żadnej formy zachęty ani próby nakłonienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych;

2)      Informacji o metodach, ich skuteczności i czasie leczenia oraz obietnic i potocznych określeń;

3)      Określania cen i sposobu płatności w przypadku przekazywania tych informacji  poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej praktyki zawodowej lub poprzez specjalne telefony informacyjne

4)      Informacji o jakości sprzętu medycznego

Ograniczenie swobody reklamy i informowania o świadczeniu usług medycznych przewidziane jest również w Kodeksie Etyki Lekarskiej. Przepis art. 63 Kodeksu Etyki Lekarskiej zakazuje lekarzom i lekarzom dentystom reklamowania się oraz wyrażania zgody na użycie swego nazwiska lub wizerunku w celach komercyjnych.

Kary za reklamowanie się dentystów

Reklamując swoje usługi lekarz dentysta postępuje zatem niezgodnie z art. 63 Kodeksu Etyki Lekarskiej, przepisem art. 14 ustawy o działalności leczniczej oraz uchwałą Nr 29/11/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. Działanie takie stanowi przewinienie zawodowe i podlega odpowiedzialności zawodowej, na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich.

Naruszenie zakazu reklamy usług zdrowotnych stanowi również wykroczenie określone w art. 147a kodeksu wykroczeń i może skutkować nałożeniem kary aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

Dodatkowo w przypadku, gdy reklama usług zdrowotnych prowadzona jest z naruszeniem prawa, dobrych obyczajów lub uchybia godności człowieka może być uznana za czyn nieuczciwej konkurencji i skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności przewidzianej w ustawie o nieuczciwej konkurencji tj. karze aresztu lub grzywny.

Lekarz dentysta wykonujący działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej może być poddany kontroli przez organ prowadzący rejestr (właściwą okręgową radę lekarską) zgodnie z art. 111 ustawy o działalności leczniczej. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole organ prowadzący rejestr wydaje zalecenia pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości (np. złamanie zakazu reklamy) i określa termin ich wykonania, a w przypadku niezastosowania się do nich wykreśla podmiot wykonujący działalność leczniczą z rejestru

 

Na podstawie

Opinia prawna w przedmiocie ograniczeń reklamy i informowania o zakresie i rodzaju udzielanych w praktyce w lekarskiej świadczeń lekarskich, Wojciech Idaszak, radca prawny Zespołu Radców Prawnych Naczelnej Izby Lekarskiej

[i] Słowik języka polskiego pod red. M. Bańko, Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN 2007