Kurs specjalizacyjny - jak to zorganizować?

17-02-2013, 23:51
Jak uzyskać wpis na listę podmiotów uprawnionych do organizowania kursów specjalizacyjnych objętych programem specjalizacji, prowadzoną przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego? Zadanie wymaga wielu formalności, ale w chwili obecnej potencjalny organizator ma dużo czasu na przygotowanie się do jego realizacji.

Zgodnie z § 12 rozporządzenia ministra zdrowia z 20 października 2005 r., w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779) - kursy specjalizacyjne objęte programem danej specjalności mogą być prowadzone przez jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza, po uzyskaniu opinii konsultanta krajowego w odpowiedniej dziedzinie medycyny i uzyskaniu wpisu na listę prowadzoną przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Podmiot zamierzający prowadzić kurs objęty programem danej specjalizacji przesyła do CMKP, do 15 listopada, dokładnie wypełniony wniosek o wpisanie na listę podmiotów uprawnionych do organizowania kursów specjalizacyjnych.

Wniosek - wykaż zdolności organizacyjne

Wniosek powinien zawierać informację czy zgłaszamy: kurs specjalizacyjny objęty programem specjalizacji w wybranej dziedzinie, czy kurs doskonalący. Zgłaszany kurs musi posiadać tytuł. W przypadku kursu specjalizacyjnego należy wpisać we wniosku tytuł kursu taki, jaki wymieniony jest w programie specjalizacji.
Obowiązkiem organizatora jest określenie planowanej liczby uczestników kursu i jego termin (ewentualnie terminy). Planując szkolenie należy mieć kandydatów: na kierownika naukowego oraz kierownika administracyjnego kursu. Z góry trzeba określić gdzie zostanie on przeprowadzony. We wniosku określamy także formy zaliczenia kursu (sprawdzenie nabytej wiedzy i/lub umiejętności praktycznych). Wybieramy je z następujących opcji: kolokwium ustne, kolokwium pisemne, test, sprawdzian praktyczny, lub wpisujemy inne. Musimy także zdecydować czy kurs jest płatny (patrz ramka), oraz określić formę oceny organizacji i przebiegu kursu przez uczestników (ankieta, opinia pisemna, itp.).
Im dłużej wypełniamy wniosek, tym bardziej jest on szczegółowy. Tak jest m.in. z programem kursu. Powinien być opisany z podziałem na dni, przyporządkowanymi tematami wykładów lub innych zajęć, a także wykładowcą i liczbą godzin.
Ostatnią formalnością jest uzyskanie opinii konsultanta krajowego w specjalności, dla której przeznaczony jest kurs.

Wniosek z załączonym programem kursu należy przesłać na adres:

Studium Metodyczno-Organizacyjne CMKP
Zakład Koordynacji i Oceny Jakości Kształcenia
ul. Kleczewska 61, 01-826 Warszawa tel. 22 56-01-120

Decyzja - organizujemy czy nie?

Listę podmiotów organizujących określonego rodzaju kursy objęte programem właściwej specjalizacji CMKP podaje na swojej stronie internetowej www.cmkp.edu.pl do 31 grudnia każdego roku.

 

MZ   o opłatach za kursy i szkolenia programowe wynikające z odbywania stażu lub specjalizacji (2001 r.)
Zarówno ustawa z dnia 26 marca 1997r. o zawodzie   lekarza (Dz. U. Nr 28, poz.152) oraz wynikające z niej akty wykonawcze w   postaci rozporządzenia Ministra Zdrowia z 24 maja 1999r. w sprawie stażu   podyplomowego lekarza, lekarza stomatologa (Dz. U. Nr 54 z 1999r., poz.571 z   późn. zm) oraz rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 6 sierpnia 200lr. w sprawie   specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów (Dz. U. Nr 83, poz.905) nie   przewidują opłat za kursy i szkolenia programowe wynikające z odbywania stażu   lub specjalizacji.Stanowisko   takie potwierdza dodatkowo fakt, iż odbycie stażu podyplomowego jest obligatoryjne,   warunkuje bowiem przystąpienie do wykonywania zawodu. Natomiast zdobycie   specjalizacji jest warunkiem stawianym kandydatom na objęcie odpowiednich   funkcji w strukturach placówek ochrony zdrowia, a posiadanie kadry   specjalistów jest niezbędne dla funkcjonowania całego systemu realizującego   świadczenie zdrowotne. Ponadto prowadzenie działalności, o której mowa jest   wpisane w zadania statutowe realizujących je placówek.Przedłożona   wyżej opinia nie dotyczy szkoleń, kursów i innych form dokształcania i   podnoszenia kwalifikacji organizowanych przez różne podmioty, w tym szkoły   wyższe i jednostki badawczo-rozwojowe.