Odpowiedzialność dentysty za szkody wyrządzone w związku z użyciem sprzętu medycznego

19-11-2012, 06:00
Odpowiedzialność za szkodę związaną z użyciem wadliwego sprzętu medycznego ponosić będzie, w zależności od okoliczności konkretnego przypadku, albo lekarz dentysta, albo producent. Warto pamiętać, że

każde użycie sprzętu powinno być poprzedzone jego ogólną kontrolą, oraz, że jej zakres jest uzależniony od formy zatrudnienia dentysty.

Dopuszczenie do użycia wadliwego lub niesprawnego sprzętu medycznego stanowić będzie element braku należytej staranności w podejmowaniu czynności leczniczych z zakresu diagnozy czy terapii. Przeprowadzenie każdego zabiegu wymaga zatem kontroli wykorzystywanych w tym celu urządzeń. Obowiązek ten odnosi się zarówno do lekarza, jak i zakładu leczniczego, lecz jego zakres kształtuje się odmiennie w odniesieniu do każdego z tych podmiotów.

 
Odpowiedzialność dentysty zatrudnionego
Jeżeli stomatolog zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę, obowiązki związane z konserwacją i przeglądami sprzętu spoczywają na pracodawcy. Niewywiązanie się z tego obowiązku obciąża odpowiedzialnością właściciela i jest traktowane jako błąd organizacyjny, uniemożliwiający bezpieczne udzielanie świadczeń.

Stomatolog nie ponosi natomiast odpowiedzialności za wady ukryte, bez względu na to jakie relacje prawne łączą go z zakładem pracy. Odpowiedzialność zakładu leczniczego za wady ukryte sprzętu wynika z obowiązku dołożenia należytej staranności w stosunkach danego rodzaju (art. 355 par 1. Kodeksu Cywilnego). W tym przypadku polega ono na zapewnieniu w odpowiednich odstępstwach czasu przeglądów, napraw, konserwacji czy dezynfekcji sprzętu.