Pacjent małoletni - jak go informować?

16-11-2012, 06:11
Zgodnie z art. 31 ust. 7 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, lekarz ma obowiązek wysłuchać opinii pacjenta, który nie ukończył szesnastego roku życia. Jeżeli chodzi o wyjaśnienia dotyczące leczenia pacjenta małoletniego, lekarz musi informować jedynie jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. Pacjent ma prawo uzyskać informacje dotyczące stanu zdrowia i proponowanego leczenia, powinny być one jednak dostosowane do jego wieku i dojrzałości.

 

Małoletnią jest osoba, która nie ukończyła 18 roku życia.Wyjątkiem będzie osoba, która po ukończeniu 16 roku życia, a przed ukończeniem 18 roku, zawarła za zgodą sądu związek małżeński.
Pacjent małoletni pyta
Prawem pacjenta małoletniego jest przede wszystkim prawo do informacji. Kształtuje się ono różnorodnie, w zależności od wieku małoletniego.

Gdy pacjent nie ukończył 16. roku życia, lekarz jest zobowiązany do udzielenia przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta małoletniego, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu jego przedstawicielom ustawowym. Są to rodzice, względnie inni prawowici opiekunowie. Podobnie przedstawia się możliwość uzyskania przystępnej informacji o zabiegach pielęgniarskich, uzyskiwanej od pielęgniarki lub położnej.
Pacjent małoletni nalega
Pacjent, który nie ukończył 16 roku życia, ma jednak ograniczone prawo do informacji. Jest to tak zwana informacja częściowa, udzielona jedynie w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego.

Nie wolno zapominać, że pacjentom, którzy nie ukończyli 16 roku życia, lekarz musi przekazać informację o zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia i kontynuowania czynności leczniczych. W praktyce, dotyczy to najczęściej informacji dotyczących następstw wynikających z niezastosowania się do wytycznych w trakcie leczenia (zabiegi ortodontyczne, implantologia, wybielanie).