PES - pytania wciąż ściśle tajne?

14-11-2012, 06:18
A więc życie napisało kolejny rozdział w walce o upowszechnienie pytań zadawanych podczas PES. Katastrofalne wyniki osiągnięte w trakcie jesiennej sesji Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii sprawiły, że także Maciej Hamankiewicz, prezes NRL, chciał poznać pytania, na których masowo polegli lekarze przystępujący do egzaminu.

Szef samorządu lekarskiego otrzymał taką samą odpowiedź jaką wcześniej otrzymali inni zainteresowani poznaniem pytań testowych zadawanych podczas PES. Nie mogło być inaczej skoro prawo w tym względzie nie zmieniło się. Nawet osoba prezesa NRL nie mogła spowodować tego, aby dr hab. n. med. Mariusz Klencki, dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi odstąpił od wcześniej prezentowanego stanowiska. Odpowiedź jest taka: pytania przygotowywane w ramach PES nie mogą być upowszechniane.
 Pytania podczas PES tylko dla zdających
Szef CEM  poinformował, że zadania testowe nie podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Mariusz Klencki przypomniał także, że zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 6 lutego 2012 r. w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z PES oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów (Dz. U. 2012, 351), lekarze którzy ukończyli odpowiednie szkolenie specjalizacyjne mogą uzyskać tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii nie przystępując do PES lecz do egzaminu organizowanego przez Europejskie Towarzystwo Anestezjologiczne - EDA. Egzamin EDA jest organizowany raz w roku, a jego termin poprzedza PES w sesji jesiennej. O tej ścieżce zdawania egzaminów specjalizacyjnych pisaliśmy obszernie w materiale
PES a egzaminy europejskich towarzystw naukowych
Ważnym elementem w tej kwestii, ale niestety nie kończącym sporu, jest postanowienie WSA w Warszawie, który uznał, że wcześniejsze wyroki oparte zostały na przepisach ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), pomimo że przepisy tej ustawy nie powinny być stosowane w tej sprawie (II SA/Wa 963/12). Sędziowie wskazali m.in. w wyroku, że dostępność do treści pytań egzaminacyjnych z PES dla lekarzy, została uregulowana w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty i to ona ma decydujące znaczenie. Wynika z niej, że pytania i zadania egzaminacyjne są opracowywane, dystrybuowane i przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby inne niż uczestniczące w ich opracowywaniu, przetwarzaniu, dystrybuowaniu, przechowywaniu, przeprowadzające PES lub sprawujące nadzór nad ich prowadzeniem.

Zadania testowe nie podlegają upowszechnieniu na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej a jeśli tak, to wszystkie wyroki i postanowienia w sprawie, powołujące się na ustawę o dostępie do informacji publicznej, są wadliwe. Efekt jest taki, że wcześniej wydane decyzje zostały wydane bez odpowiedniej podstawy prawnej.

Konkluzja z dwuletnich sądowych korowodów jest taka, że decyzja odmowna musi być oparta o przepisy, których ani CEM, ani Ministerstwo Zdrowia, ani Wojewódzkie Sądy Administracyjne nie umieją zastosować w tej konkretnej sprawie.

Prezes NRL postanowił sprawdzić czy ma w sprawie wystarczającą siłę przebicia, aby usunąć w cień sądowe wyroki okazało się, że nie ma.