Są rezydentury, ale nie ma na nie pieniędzy

10-11-2012, 06:39
Do obowiązków ministra zdrowia należy ustalenie jakie rezydentury i ile tych rezydentur będzie realizowanych każdego roku (w sesji wiosennej i jesiennej). Nie jest to niestety jedyny obowiązek szefa resortu zdrowia. Drugi to zapewnienie pieniędzy na realizację szkolenia.

Okazało się, że ten drugi obowiązek nie jest należycie wypełniany. Doszło do tego, że pracodawcy zatrudniający lekarzy rezydentów, w tym lekarzy dentystów nie otrzymują środków pokrywających koszty związane z zatrudnieniem szkolących się medyków.

Istnieje realna groźba, że niektóre szkolenia specjalizacyjne trzeba będzie przedwcześnie zakończyć. O takiej niepokojącej sytuacji ministra zdrowia poinformował prezes NRL Maciej Hamankiewicz, W liście sygnowanym przez szefa samorządu lekarskiego czytamy m.in.: Sygnalizowane są trudności różnych szpitali czy praktyk lekarskich w zapewnieniu środków finansowych na wynagrodzenia lekarzy rezydentów, czego efektem może być rozwiązywanie z nimi umów o pracę.

Prezes NRL zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, czy środki na rezydentury zostały czy nie zostały przekazane, a jeśli nie, to kiedy jednostki prowadzące rezydentury mogą na nie liczyć i czy będzie możliwe refakturowanie poniesionych kosztów.
 Rezydentury bez odpisów na ZFŚS i FP
O tym, że kłopoty nadejdą można było wywnioskować z informacji Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia (z 24 sierpnia 2012 roku). Wskazano w nim, że po 1 stycznia 2013 roku część kosztów związanych z zatrudnieniem rezydenta zostanie przerzuconych na podmiot prowadzący szkolenie specjalizacyjne. To nie Ministerstwo Zdrowia bowiem, a bezpośredni pracodawca miałby pokrywać koszty obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na Fundusz Pracy.

Nie ma wątpliwości, że jednostki szkolące będą unikać dodatkowych obciążeń finansowych, a w efekcie przestaną być w szczególny sposób zainteresowane zatrudnianiem rezydentów. Okazuje się jednak że los rezydentur może być przesądzony także dlatego, że brakuje w ogóle pieniędzy na wypłatę uposażeń dla rezydentów.

Jak już informowaliśmy w materiale Rezydentury ściśle reglamentowanew kwalifikacjach przeprowadzonych w październiku 2012 r.  przyznano 62 miejsca rezydenckie w branży stomatologicznej (na 2,5 tys. wszystkich postępowań kwalifikacyjnych). To bardzo mało, a okazuje się, że może być ich jeszcze mniej.