Dentysta może przedłużać specjalizację - ale kiedy i jak

07-11-2012, 05:59
Dentysta musi mieć świadomość, że tylko minister zdrowia może wyrazić zgodę na dodatkowe przedłużenie okresu trwania specjalizacji. Taka decyzja zapadnie wówczas, gdy na biurku szefa resortu zdrowia pojawi się pisemny wniosek zainteresowanego.

Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia przypomina jednak, że składanie wniosków o przedłużenie okresu specjalizacji nastąpić musi jeszcze podczas trwania szkolenia specjalizacyjnego, a nie po jego zakończeniu.
 Dentysta składa wniosek, który powinien zawierać:
- dokładną datę przewidywanego zakończenia szkolenia specjalizacyjnego;

- uzasadnienie przyczyn niezrealizowania szkolenia w terminie (wraz z udokumentowaniem tych przyczyn);

- informację, czy szkolenie specjalizacyjne było już wcześniej przedłużane na podstawie par. 17 ust. 14 rozporządzenia ministra zdrowia z 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów - Dz. U. Nr 213, poz. 1779, z późn. zm. (chodzi o okres ciąży i wczesnego macierzyństwa).
 Dentysta do wniosku powinien dołączyć:
- zgodę kierownika specjalizacji i właściwego konsultanta wojewódzkiego, dotyczącą zasadności oraz okresu wnioskowanego przedłużenia (konieczne jest określenie daty planowanego zakończenia szkolenia specjalizacyjnego podanej we wniosku);

- kserokopię dwóch pierwszych stron karty szkolenia specjalizacyjnego uzupełnionych o wymagane wpisy (poświadczone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem).

Okres trwania specjalizacji w ramach rezydentury może być przedłużony o czas:

- niezdolności do pracy, w razie choroby i macierzyństwa;

- urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę na czas nie dłuższy niż trzy miesiące w okresie trwania specjalizacji;

-w przypadkach określonych w art. 176-179, 185, 187 i 188 Kodeksu pracy (okres ciąży i macierzyństwa).

Trzeba jednak pamiętać, że przedłużenie okresu trwania specjalizacji w ramach rezydentury nie może przekraczać łącznie jednego roku.

Okres ten może być jednak dłuższy - o ile pracodawca wcześniej udzielił:

- urlopu wychowawczego (nie dłuższego niż na rok);

- urlopu bezpłatnego, nie dłuższego niż na rok, udzielonego w celu odbycia stażu zagranicznego (zgodnego z programem odbywanej specjalizacji).

W przypadku przedłużenia okresu trwania specjalizacji w ramach rezydentury - jednostka organizacyjna prowadząca specjalizację zawiera z lekarzem umowę o pracę na czas określony, odpowiadający sumie okresów przedłużających specjalizację.