Regulamin organizacyjny praktyki zawodowej - nieuciążliwy obowiązek

19-10-2012, 04:48
Każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą, a więc i właściciel gabinetu stomatologicznego, musi posiadać tzw. regulamin organizacyjny praktyki zawodowej (zgodnie z art. 24 ustawy o działalności leczniczej).

Regulamin powinien zawierać następujące dane:

- firma podmiotu (nazwa, pod jaką działa lekarz - dentysta lub lekarze - dentyści);

- cele i zadania podmiotu;

- rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;

- miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;

- wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej (ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta);

- organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych - w przypadku pobierania opłat;

- wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych;

 

Regulamin dotyczy wszystkich rodzajów praktyk, a więc nie tylko właścicieli gabinetów stacjonarnych, ale również np. realizujących praktyki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.

Nie ma obowiązku informowania o treści regulaminu, ani składania jego kopii do Rejestru Praktyk Lekarskich OIL.