Zanim przyjmiesz pacjenta

18-10-2012, 05:58
Okres przejściowy, wyznaczony na dostosowanie formy działalności leczniczej do wymogów ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654), trwał ponad rok i minął w lipcu 2012 r. Do wykazu powinności, które musi mieć na uwadze lekarz - dentysta, znajduje się m.in. obowiązek zarejestrowania praktyki zawodowej.

Jak wiadomo, wykonywanie przez lekarza dentystę działalności leczniczej w ramach praktyki zawodowej uzależnione jest od jej zarejestrowania. Rejestry praktyk prowadzą okręgowe rady lekarskie (właściwe ze względu na miejsce wykonywania działalności leczniczej).

Prowadzenie praktyki wymaga uzyskania zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie wpisu takiej praktyki do rejestru. Stosowne zaświadczenia wydawane są przez Okręgowe Izby Lekarskie.

Do rejestracji gabinetu wymagane są:

- wniosek,

- kserokopia opinii organu sanitarnego (wydanej imiennie na lekarza składającego wniosek),

- kserokopia polisy ubezpieczeniowej,

- dowód wpłaty za rejestrację praktyki (opłaty, rzędu 70 zł, wynikają z publikowanych w Monitorze Polskim obwieszczeń prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku).

Do rejestracji praktyki w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wymagane są:

- wniosek,

- kserokopia umowy (lub promesa umowy) z przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego,

- kserokopia polisy ubezpieczeniowej,

- dowód wpłaty za rejestrację praktyki (według stawek obowiązujących w dniu składania dokumentów).

Do rejestracji praktyki grupowej wymagane są:

- wniosek,

- kserokopia umowy spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej,

- kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub do KRS.

- kserokopia polisy ubezpieczeniowej,

- dowód wpłaty za rejestrację praktyki (według stawek obowiązujących w dniu składania dokumentów).

Uwaga, grupowa praktyka lekarska nie może być wykonywana w podmiocie leczniczym na podstawie umowy cywilnoprawnej o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Prowadzący gabinet dentystyczny (podmiot wykonujący działalność leczniczą) zobowiązany jest zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w ciągu 14 dni począwszy od dnia ich powstania. Taki obowiązek istnieje szczególnie w przypadku wykreślenia praktyki z rejestru. Zignorowanie takiego obowiązku może spowodować nałożenie kary pieniężnej.

 

Szczegóły (m.in. wzory wniosków) podaje rozporządzenie ministra zdrowia z 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221 poz. 1319).