Ostatnia szansa na stypendium ministra zdrowia dla najlepszych studentów wydziałów stomatologicznych

18-10-2012, 04:24
Tylko do 20 października można składać wnioski o przyznanie przez ministra zdrowia stypendiów dla najlepszych studentów za wybitne osiągnięcia w nauce.

Wnioski o stypendium ministra zdrowia powinni przekazywać rektorzy uczelni medycznych od 1 lipca do 20 października.

Kto może liczyć na stypendium? student, który:

- zaliczył kolejny rok studiów;

- nie powtarzał roku studiów w okresie zaliczonych lat (chyba że niezaliczenie roku studiów wynikało z przyczyn zdrowotnych);

- posiada osiągnięcia naukowe i wykazuje aktywność naukową;

-  uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów średnią ocen nie niższą niż:

- 4,50, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,00,

- 4,70, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,50,

- 5,00, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 6, 00.

 

Dane zawarte we wnioskach o przyznanie stypendium powinien potwierdzić przewodniczący rady podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej oraz uczelni zawodowej zadanie to musi wypełnić przewodniczący senatu). Potwierdzenie następuje na podstawie przedstawionych przez studenta zaświadczeń i opinii. Do wniosków o przyznanie stypendium nie dołącza się załączników dokumentujących osiągnięcia naukowe i aktywność naukową (wszystkie zaświadczenia, opinie i inne dokumenty mają pozostać w teczce akt osobowych studenta).

Minister zdrowia powinien przyznać stypendia do 10 grudnia. Będą one wpłacane z wyrównaniem od 1 października.

I jeszcze jedna ważna uwaga - miesięczna wysokość stypendium nie może przekroczyć kwoty 1700 zł.