W jaki sposób uzyskać dostęp do systemu eWUŚ?

15-10-2012, 09:56
Korzystanie z systemu elektronicznej weryfikacji uprawnień pacjentów jest możliwe dopiero po zaakceptowaniu regulaminu korzystania z eWUŚ i zobowiązaniu się do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych i zasad poufności i tajemnicy danych. Weryfikacją wniosków i wydawaniem upoważnień zajmują się OW NFZ.

NFZ przedstawia skróconą instrukcję uzyskania dostępu do eWUŚ. Szczegółowe zasady dotyczące korzystania oraz zakres odpowiedzialności podmiotów upoważnionych do dostępu do systemu eWUŚ, a także zasady udzielania i odbierania upoważnień do korzystania z systemu eWUŚ zawiera regulamin eWUŚ.

Instrukcja skrócona NFZ

Po zalogowaniu się do Portalu* należy wypełnić znajdujący się w zakładce Administrator / Upoważnienia eWUŚ  / Wniosek elektroniczny wniosek o uzyskanie prawa do korzystania z systemu eWUŚ, który zawiera: - dane identyfikacyjne świadczeniodawcy, - oświadczenie o akceptacji regulaminu korzystania z systemu eWUŚ, - zobowiązanie świadczeniodawcy do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych, a także zasad poufności i tajemnicy danych.
Prawidłowo wypełniony wniosek wraz załącznikami należy wydrukować, podpisać, a następnie złożyć w oddziale Funduszu osobiście lub przesłać pocztą.
Po weryfikacji wniosku oddział Funduszu wyda świadczeniodawcy upoważnienie do korzystania z systemu eWUŚ.
Po otrzymaniu upoważnienia do korzystania z systemu eWUŚ w systemie pojawi się elektroniczny wniosek o nadanie uprawnień dla administratora, który należy wypełnć i przesłać do oddziału.
Po zaakceptowaniu wniosku przez oddział NFZ, świadczeniodawca upoważnia lokalnego administratora do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w systemie eWUŚ, w zakresie niezbędnym do potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Wzór dokumentu zawiera załącznik do regulaminu korzystania z systemu eWUŚ. Uprawnienia lokalnego administratora systemu eWUŚ pozwolą na:

potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie eWUŚ,
nadawanie i odbieranie uprawnień innym osobom.

Jeżeli świadczeniodawca powierza obowiązek potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osobie innej niż lokalny administrator systemu eWUŚ (np. rejestratorce), upoważnia tę osobę do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w systemie eWUŚ w zakresie niezbędnym do potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, a lokalny administrator systemu eWUŚ nadaje jej uprawnienia w systemie eWUŚ do potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie eWUŚ.

*Portal oznacza:

Portal SZOI dla świadczeniodawców posiadających umowę z oddziałem:

mazowieckim,
świętokrzyskim,
kujawsko-pomorskim,
lubelskim,
wielkopolskim,
warmińsko-mazurskim,
podlaskim,
zachodniopomorskim.

Portal Świadczeniodawcy dla świadczeniodawców posiadających umowę z oddziałem:

pomorskim,
lubuskim,
dolnośląskim,
opolskim,
łódzkim,
śląskim,
małopolskim,
podkarpackim.