Lekarski Egzamin Weryfikacyjny. Zasady krok po kroku

Autor: miro • Źródło: Kolankiewicz
05-08-2022, 15:02
Na jakich zasadach lekarz, który nie jest obywatelem UE, nie uzyskał dyplomu na terenie państw unijnych i nie nostryfikował go - może starać się o uzyskanie prawa wykonywania, zdając Lekarski Egzamin Weryfikacyjny (LEW lub LDEW)? Odpowiada prawnik.

Jedną z podstawowych przesłanek przyznania cudzoziemcowi niebędącemu obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty jest posiadanie dyplomu lekarza albo lekarza dentysty:

Formalności przed przystąpieniem do LDEW lub LEW

Podstawowym celem LDEW (LEW) jest uznanie kwalifikacji lekarza lub lekarza dentysty uzyskanych w państwie niebędącym państwem członkowskim UE.

Do LDEW (LEW) może przystąpić osoba, która uzyskała dyplom lekarza w państwie niebędącym państwem członkowskim UE, uprawniający w tym państwie do wykonywania zawodu lekarza, po ukończeniu co najmniej pięcioletnich studiów.

Osiągnięcie wyniku pozytywnego LDEW (LEW) potwierdza uznanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych po ukończeniu kształcenia spełniającego minimalne wymogi określone w przepisach prawa UE.

LDEW (LEW) jest przeprowadzany na wniosek zainteresowanego lekarza złożony do Centrum Egzaminów Medycznych (CEM).

Wniosek jest generowany w systemie teleinformatycznym CEM po wprowadzeniu przez wnioskodawcę do formularza na stronie internetowej CEM określonych danych.

Lekarz, lekarz dentysta - wnioskodawca po pobraniu i wydrukowaniu wniosku - podpisuje go własnoręcznie, a następnie składa do dyrektora CEM wraz z dyplomem lekarza (z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego prowadzącego działalność na terenie Polski lub w innym państwie członkowskim UE).

Wnioskodawca wnosi opłatę egzaminacyjną w wysokości 700 zł, uiszczaną w polskich złotych.

Przebieg LDEW lub LEW

Egzamin odbywa się dwa razy do roku (od 15 maja do 15 czerwca  i od 15 października do 15 listopada), w miejscach i terminach ustalonych przez dyrektora CEM.

LDEW (LEW) to 200 pytań zawierających 5 odpowiedzi, z których tylko jedna  jest prawidłowa (za każdą prawidłową odpowiedź uzyskuje się jeden punkt, w przypadku braku odpowiedzi, zaznaczenia nieprawidłowej odpowiedzi albo zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi punkty nie są przyznawane). Wynik pozytywny LDEW (LEW) uzyskuje osoba, która uzyska co najmniej 60 proc.  maksymalnej liczby punktów.

Pytania zawarte w LDEW (LEW) obejmują program studiów na kierunku lekarskim lub lekarsko - dentystycznym na terytorium Polski.

 LDEW zawiera pytania z zakresu:

 LEW zawiera pytania z zakresu:

LDEW (LEW) jest składany wyłącznie w języku polskim.

W przypadku uzyskania wyniku pozytywnego dyrektor CEM wydaje świadectwo złożenia LDEW (LEW) w ciągu 21 dni od dnia złożenia egzaminu. 

***

Karol Kolankiewicz jest adwokatem – członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku (od 2008 r.); specjalizuje się w sprawach związanych z prawem medycznym; autor licznych publikacji z zakresu prawa medycznego.

Współautor „Komentarza do Kodeksu Etyki Lekarskiej” (2021) oraz podręcznika „Prawo medyczne dla lekarzy. Wybrane zagadnienia prawne” (2021).