Chcieli rozwijać praktykę stomatologiczną. Skarbówka: mogliby unikać opodatkowania

Autor: miro • Źródło: ms
18-07-2022, 06:27
Małżeństwo stomatologów poznało decyzję Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej zarzucającą im tworzenie spółki w celu zmniejszenia obciążeń podatkowych, nie poznało jednak oceny na czym te uszczuplenia miałyby polegać. O czym zadecydował NSA?

Praktyka stomatologiczna: co z majątkiem wniesionym do spółki?

Małżeństwo dentystów prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług stomatologicznych i medycyny estetycznej w formie spółki cywilnej, w której są jedynymi wspólnikami. Oboje są właścicielami nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem, która wchodzi w skład ich majątku prywatnego, tzn. nie figuruje w ewidencji środków trwałych w spółce cywilnej, a w ramach wykonywanej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej ani żadnej innej nie są obecnie i nie były rozliczane jakiekolwiek koszty związane z tą nieruchomością, w tym także nakłady związane z jej zakupem i wybudowaniem budynku.

W budynku tym, w ramach spółki cywilnej, świadczą usługi z zakresu stomatologii i medycyny estetycznej.

Z uwagi na rozwój prowadzonej działalności, małżeństwo rozważa dokonanie przekształcenia prowadzonej działalności gospodarczej w spółkę osobową - jawną, partnerską lub komandytową.

Nieruchomość należąca do spółki i do właścicieli jej tworzącej  

Przekształcenie będzie skutkowało wyodrębnieniem majątku spółki, budowanie odrębnej marki, zyskiwanie renomy przez spółkę, która docelowo być może zostanie przekazana w ręce spadkobierców.

 W przypadku przekształcenia prowadzonej działalności w spółkę osobową małżeństwo rozważa zawarcie ze spółką powstałą w wyniku przekształcenia spółki cywilnej - umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości wchodzącej w skład majątku prywatnego małżeństwa.

Warunki, na których nieruchomość zostanie wynajęta lub wydzierżawiona będą warunkami rynkowymi. Spółka osobowa będzie płacić na ich rzecz czynsz najmu lub dzierżawy, jak również będzie ponosić koszty związane z mediami i inne koszty eksploatacyjne związane z przedmiotem najmu lub dzierżawy.

Nieruchomość jako sposób na kreowanie kosztów 

Podatnicy chcieli wiedzieć:

Dyrektor odmówił wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i jednocześnie wskazał, że planowane czynności prowadzą do osiągnięcia podatkowo korzystnego rezultatu dla zainteresowanych, występujących faktycznie w podwójnej roli, tj. zarówno wydzierżawiających - współwłaścicieli nieruchomości jak i pośrednio przez spółkę – dzierżawców.

Zainteresowani uzyskają obniżenie wysokości zobowiązania podatkowego poprzez możliwość opodatkowania przychodów z dzierżawy czy najmu nieruchomości spółce ryczałtem ewidencjonowanym według stawki 8,5 lub 12,5 proc. Ponadto nastąpi sztuczne generowanie kosztów uzyskania przychodów po stronie spółki, której udziałowcami będzie małżeństwo. Przy odpowiednich zapisach umownych, może prowadzić to do manewrowania podstawą opodatkowania.

WSA  zajmuje się nieruchomością jako składnikiem majątku spółki 

Sprawa ostatecznie trafiła do Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Gdańsku. W ocenie Sądu,  Organ nie wyjaśnił:

Sprawa po skardze kasacyjnej trafiła do NSA, który nakazał WSA rozpatrzenie zażalenia raz jeszcze.

NSA uznał, że skarga kasacyjna powinna być rozpatrzona raz jeszcze, jednakże nie wszystkie podniesionej w niej zarzuty są uzasadnione.

NSA przypomniał, że organ podatkowy powinien wskazać:

 II FSK 2073/20