Wzory oświadczeń o uprawnieniach dla pacjentów z Ukrainy

en
06-04-2022, 10:40
NRL udostępnia treść oświadczeń, które powinny być wypełnione, gdy pacjentem jest osoba pochodząca z Ukrainy.

W przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych i stomatologicznych obywatelom Ukrainy, których pobyt został uznany za legalny na mocy niedawnej ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, a którzy nie mają (choćby z braku peselu) możliwości potwierdzenia swych uprawnień poprzez system EWUŚ, potrzebne jest wypełnienie odpowiednich oświadczeń.

Minister zdrowia 1 kwietnia 2022 r. podpisał i skierował do ogłoszenia nowelizację rozporządzenia w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Rozporządzenie to zawiera wzór:

- oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej,
- oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej składane przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego.

Oba wzory oświadczeń opatrzone są wyczerpującymi objaśnieniami i pouczeniami w językach polskim i ukraińskim.