Kto odbierze z gabinetów stomatologicznych odpady amalgamatowe

ms
21-09-2021, 07:04
Właściciele gabinetów stomatologicznych mogą być zobowiązani do zamontowania przy unitach separatorów amalgamatu, wymaganie jednak od nich także tego żeby zajęli się utylizacją tych odpadów, bo nie ma do tego innych chętnych, byłoby przejawem całkowitej nieroztropności. Tym czasem rzeczywistość pisze zadziwiające scenariusze.

Z informacji odbieranych przez Komisję  Stomatologiczną NRL wynika, że brak jest możliwości oddania odpadu amalgamatu wyspecjalizowanym firmom, upoważnionym do realizowania tego typu usług.

Odpady amalgamatowe - przepisy trudne do spełnienia

Jak ustalił Zespół Roboczy KS NRL do spraw uproszczenia działalności leczniczej, nie ma przepisów zobowiązujących firmy znajdujące się w wykazie prowadzonym przez urzędy marszałkowskie do zawarcia w umowach z placówkami medycznymi ustaleń o odbiorze pełnego spektrum odpadów.

Do tego, zauważono trudności w pozyskaniu w ogóle informacji o wykazie tych firm.

KS NRL pisze:

Mamy więc obraz sytuacji , w której utylizacja zawartości osadników separatorów obarczona jest sporą opłatą, a samodzielne opróżnienie separatora i oddanie odpadu - niepewne.

Na sprawę zwróciła w marcu 2021 r KS NRL, w przesłanych wówczas stanowiskom ministerstwom: zdrowia i klimatu.

Problemy z serwisem separatorów amalgamatowych

Jeśli dopisać do tego uwagę o tym, że tylko część sprzedawców separatorów gwarantuje ich serwis, to w obliczu postanowienia rozporządzenia UE w sprawie rtęci:

"art.10 ust.4 [..] 

b) od 1 stycznia 2021 r. wszystkie separatory amalgamatu będące w użyciu zapewniały zatrzymywanie cząstek amalgamatu na poziomie określonym w lit. a) Separatory amalgamatu muszą być konserwowane zgodnie z instrukcjami producenta, aby zapewnić najwyższy wykonalny poziom zatrzymania amalgamatu."

jawi się stan, w którym ostatnią rzeczą, jaka odpowiadałaby standardom państwa prawa jest wprowadzanie sankcji za nieprzestrzeganie przepisów, których przestrzegać się nie da.

Bałagan dotyczący danych na temat zużycia rtęci i wielkości emisji rtęci przez gabinety stomatologiczne

Pismo do posłów senackich i sejmowych komisji: zdrowia i środowiska

Pismo do ministra klimatu

źródło: KS NRL