Zakład Stomatologii SPZOZ MSWiA w Krakowie: konkurs ofert na świadczenia stomatologiczne

ms
17-06-2021, 11:11
Ogłoszony został konkurs na udzielanie świadczeń ogólnostomatologicznych w Poradni Stomatologicznej Zakładu Stomatologii SP ZOZ MSWiA w Krakowie.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.

Udzielający zamówienia zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych: nie wcześniej niż
1 lipca 2021 r.

Umowa zawarta będzie na okres 3 lat.

Szacunkowa liczba punktów 13 500 miesięcznie

 Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 282 tys. zł w okresie obowiązywania umowy

Miejsce i termin składania ofert 
Oferty w zaklejonych kopertach powinny być zaadresowane wg poniższego wzoru: SP ZOZ MSWiA w Krakowie
ul. Kronikarza Galla 25, 30 – 053 Kraków
Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne udzielane w Poradni Stomatologicznej w Krakowie
Nie otwierać przed 21 czerwca 2021 r.
Ponadto koperta powinna zawierać nazwę i adres oferenta napisane w lewym górnym rogu.

Oferty należy składać w Kancelarii Zakładu przy ul. Kronikarza Galla 25 w Krakowie, do 21 czerwca 2021 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi 21 czerwca 2021 r. o godz. 11.00 w Dziale Statystyki i Obsługi Umów Medycznych Udzielającego zamówienia w Krakowie przy ul. Kronikarza Galla 25 (Budynek C, pok. 11).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na tablicy informacyjnej w siedzibie SP ZOZ MSWiA w Krakowie oraz na stronie internetowej 22 czerwca 2021 r.

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta w ciągu 21 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Warunki wykonania usługi

Oferowana stawka za 1 punkt świadczenia - nie wyższa niż 0,58 zł.

Przyjmujący zamówienie będzie wykonywał świadczenia zdrowotne w siedzibie udzielającego zamówienia (Kraków, ul. Kronikarza Galla 25), z wykorzystaniem jego aparatury i sprzętu, zgodnie ze szczegółowymi materiałami informacyjnymi na temat udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne stosowanymi do umów z NFZ.

Przyjmujący zamówienie zapewnia we własnym zakresie leki i materiały medyczne niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Świadczenia zdrowotne udzielane będą w dni powszednie pomiędzy godziną 7.30 a 18.00 zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z kierownikiem Zakładu Stomatologii (nie mniej niż 27 godzin tygodniowo) i zgodnie z limitem przyznanym przez kierownika zakładu. Zmiana harmonogramu wymaga pisemnej zgody kierownika przychodni.

Termin płatności wynagrodzenia - do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do udzielania świadczeń nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.

Przyjmujący zamówienie będzie udzielał świadczeń zdrowotnych osobiście.

Zlecanie osobom trzecim przez przyjmującego zamówienie obowiązków wynikających z umowy lub przekazanie praw z niej wynikających na inne osoby wymaga uprzedniej pisemnej zgody udzielającego zamówienia.

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zapłaty kar umownych z tytułu nienależytego wykonywania umowy w wysokości do 15 proc. kwoty faktury miesięcznej.

Umowa może być rozwiązana przy jednomiesięcznym wypowiedzeniu, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

W przypadku zmiany warunków oferowanych przez NFZ lub w przypadku wystąpienia u udzielającego zamówienia sytuacji zagrażającej utratą płynności finansowej zakładu, mogą zostać zawarte aneksy do umowy uwzględniające nowe warunki, w tym stosowne zmiany wynagrodzenia).

Do obowiązków przyjmującego zamówienie należy w szczególności:
- udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii ogólnej w warunkach ambulatoryjnych;
- należyte i terminowe wykonywanie świadczeń zdrowotnych;
- wykonywanie świadczeń zdrowotnych, stanowiących przedmiot zamówienia zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z kierownikiem Zakładu Stomatologii;
- prowadzenie i archiwizacja dokumentacji medycznej zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z 29 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2020 poz. 788 ze zm.) oraz sprawozdawczości statystycznej w zakresie przedmiotu zamówienia.
- przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, zasad bezpieczeństwa, higieny pracy, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy o działalności leczniczej, regulaminu organizacyjnego, procedur i standardów (w tym akredytacyjnych i ISO) obowiązujących u udzielającego zamówienia;
- prowadzenie dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej po wejściu w życie stosownych przepisów;
- dbanie o prawidłową eksploatację sprzętu medycznego zamawiającego;
- zapewnienie ochrony danych objętych dokumentacją medyczną;
- poddawanie się procedurom kontrolnym udzielającego zamówienia;
- zobowiązanie się do poddania kontroli Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wynikającym z umowy;
- zobowiązanie się do zapłaty kar umownych z tytułu nienależytego wykonywania umowy;
- zachowanie ciągłości ubezpieczenia w czasie trwania umowy oraz dostarczenie niezwłocznie aktualnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie po upływie ważności poprzedniego okresu ubezpieczenia;
- odbywanie przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych szkoleń
w zakresie higieny rąk i resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO), nie rzadziej niż raz w roku i dostarczenia dokumentu potwierdzającego ich odbycie udzielającemu zamówienia;