Kompromisowe rozwiązane ws minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia

en
11-06-2021, 11:10
Mimo krytyki samorządów zawodów medycznych senacka komisja zdrowia przyjęła do projektu ustawy poprawki m.in. podnoszące wskaźniki wynagrodzeń dla wszystkich grup zawodowych w ochronie zdrowia.

Podczas posiedzenia senackiej komisji zdrowia przedstawiciele samorządu lekarskiego i samorządu pielęgniarek i położnych jak również senatorowie opozycji krytykowali zapisy ustawy. Zwracali uwagę, że propozycja rządu przewiduje zbyt niskie wskaźniki, które spowodują pogłębienie kryzysu kadrowego w sektorze ochronie zdrowia w Polsce.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja podkreślał, że środowisko lekarskie nie uczestniczyło w posiedzeniach Zespołu, który wypracował przyjęte przez Sejm RP zapisy. Skład Zespołu był bardzo wąski i nie zapewniał szerokiej reprezentacji przedstawicieli zawodów medycznych, dlatego trudno jest mówić o jakimkolwiek porozumieniu z tymi środowiskami.

Rozwiązanie neutralne dla pracowdawcy?

Tymczasem wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski przekonywał, że ustawa jest korzystna dla pracowników sektora ochrony zdrowia i jest neutralna dla pracodawców. Podkreślił, że ustawa ta podwyższa od 1 lipca  br., wszystkie wskaźniki najniższego wynagrodzenia w sektorze ochrony zdrowia co dotyczy zarówno pracowników medycznych i niemedycznych w placówkach ochrony zdrowia.

Minister M. Miłkowski podkreślił, że mowa jest o najniższym wynagrodzeniu i nie może być ono niższe przypominając, że pracownicy mają też dodatki stażowe i dodatki za dyżury.

Poprawki do ustawy o minimalnych wynagrodzeniach proponujące wzrost współczynników zostały wypracowane w gronie przewodniczących Związków Zawodowych zrzeszonych w Branży Ochrony Zdrowia Forum Związków Zawodowych i prezesów wszystkich samorządów zawodów medycznych.

Przewidują one m.in. że wynagrodzenie lekarza albo lekarza dentysty, który uzyskał specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny, będzie miało współczynnik 1,7 średniej krajowej; wynagrodzenie lekarza albo lekarza dentysty, który uzyskał specjalizację pierwszego stopnia w określonej dziedzinie medycyny - współczynnik 1,4 średniej krajowej, wynagrodzenie lekarza albo lekarza dentysty bez specjalizacji - współczynnik 1,2 średniej krajowej, wynagrodzenie lekarza stażysty - współczynnik 1 średniej krajowej. Więcej szczegółów w tekście: Podwyżki dla pracowników ochrony zdrowia przyjęte przez Senat.

Wskaźniki żenująco niskie, ale nikogo nie dyskryminują

Senator Beata Małecka-Libera jako sprawozdawca komisji zdrowia podkreślała, że w trakcie dwuletnich rozmów z ministerstwem zdrowia nie doszło do porozumienia ze wszystkimi środowiskami w kwestii wynagrodzeń, wskazując, że Forum Związków Zawodowych zrzeszające środowiska medyczne i w tym przypadku nie zgodziło się na propozycje zapisane w projekcie ustawy. Pani Senator zaapelowała o podwyższenie wskaźników przeliczeniowych wynagrodzeń w ochronie zdrowia zgodnie z poprawkami komisji. Przyznała, że zaproponowana poprawka dotycząca wskaźników jest pewnego rodzaju kompromisem, który nikogo nie dyskryminuje.

Przypomniała, że minister zdrowia podczas pandemii wzywał hasłem "wszystkie ręce na pokład" i wówczas kadry medyczne "te ręce dały", więc należą im się godne warunki pracy i płacy. Bez dialogu i  wspólnie wypracowanych rozwiązań w ochronie zdrowia sytuacja kadrowa będzie dramatyczna.

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski stwierdził, że ustawa ma zapewnić wyższy poziom wynagrodzenia w ochronie zdrowia od najniższego w gospodarce.

Nowe brzmienie ustawy wyrazem dbałości rządu  o polskiego lekarza?

Senator Alicja Chybicka przypomniała, że Polska w różnych rankingach dotyczących ochrony zdrowia znajduje się na ostatnich miejscach w porównaniu z innymi krajami UE. Według niej, zaproponowane przez rząd podwyżki są skandaliczne.

Senator Krzysztof Kwiatkowski zwracał uwagę, że senatorowie starają się poprawić rządowy projekt w interesie polskiego pacjenta, a nie własnym czy lekarzy i pielęgniarek. Wyraził nadzieję, że poprawki komisji zostaną przyjęte, a dzięki temu zapewnią większe poczucie bezpieczeństwa pacjentów. Przypomniał ministrowi zdrowia i jego współpracownikom o raporcie NIK-u sprzed trzech lat, który stanowi syntezę sytuacji w służbie zdrowia oraz – w opinii byłego ministra Konstantego Radziwiłła - jest najrzetelniej przygotowanym dokumentem w historii diagnozy stanu polskiej służby zdrowia. Jednym z kluczowych elementów tej diagnozy była dbałość o kadry medyczne.

Senator Wojciech Konieczny zaapelował o przyjęcie poprawek do projektu ustawy, które są inwestycją w przyszłość. Zwrócił uwagę, że jeżeli nie zaproponujemy tych wskaźników personelowi medycznemu, to za kilka lat trzeba będzie zaproponować o wiele wyższe. Podkreślił, że jest to inwestycja w ludzi, system i pacjentów, w innym przypadku personel zwróci się w stronę prywatnego sektora ochrony zdrowia lub wyjedzie za granicę.

Senat RP przyjął ustawę o minimalnych wynagrodzeniach z poprawkami, wprowadzonymi przez senacką komisję zdrowia, które zostały wcześniej przyjęte większością głosów.