MZ porządkuje świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży

ms
18-03-2021, 07:47
W ślad za zmianami, wprowadzonymi rozporządzeniem ministra zdrowia z 15 lutego 2021 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego - rozporządzenie tzw. koszykowe) minister zdrowia przedstawił projekt kolejnego rozporządzenia (ujednolicającego warunki świadczeń).

Chodzi przede wszystkim o zasady realizowania świadczeń przez podmioty usytuowane na terenie szkół. W propozycjach pojawiły się także wskaźniki premiujące kompleksowość oferty (12 pkt.).

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 148 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą o świadczeniach”.

Projekt tutaj

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w części 2 tabeli nr 1 „LECZENIE STOMATOLOGICZNE” załącznika nr 7 w do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1372, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”.

Zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych rozporządzeniem ministra zdrowia z 15 lutego 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. poz. 417), zwanego dalej „rozporządzeniem koszykowym”.

Projekt rozporządzenia ma na celu dostosowanie wymogów rozporządzenia do wprowadzonych rozporządzeniem koszykowym nowych zakresów świadczeń w leczeniu stomatologicznym: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia udzielane w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole oraz profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia udzielane w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole.

W związku z wprowadzonymi w rozporządzeniu koszykowym zmianami w załączniku nr 7 do rozporządzenia określającym Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju leczenie stomatologiczne, część 2 tabeli nr 1 „LECZENIE STOMATOLOGICZNE”, rozszerzono o nowy przedmiot postępowania: Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży udzielane w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole.

Przyjęty sposób regulacji wynika z tożsamego wykazu świadczeń gwarantowanych oraz warunków jego realizacji w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży z zakresem świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży udzielane w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole.

Jednocześnie uznano, że istotne jest wprowadzenie premiujących warunków dotyczących kryterium kompleksowości:
1) realizacja umowy w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży w odniesieniu do przedmiotu postępowania: Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży udzielane w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole;
2) realizacja umowy w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży udzielane w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole w odniesieniu do przedmiotu postępowania: Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży; - w celu zwiększenia kompleksowości i dostępności do świadczeń ogólnostomatologicznych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży.  

Jednocześnie przypisano po 12 punktów w lp. II „Kompleksowość” w pkt 1 „Sposób wykonywania umowy” dla ppkt 1.3 i ppkt 1.4 oraz dokonano korekt o charakterze legislacyjno–redakcyjnym.

Procedowana zmiana będzie korzystna dla świadczeniobiorców umożliwiając kontynuację realizacji świadczeń z zakresu stomatologii i pełną opiekę jednocześnie w szkolnych gabinetach stomatologicznych oraz w gabinetach lub poradniach zlokalizowanych poza szkołą w dogodnych dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów terminach, w ramach jednej struktury organizacyjnej.

Z uwagi na wprowadzenie odrębnego zakresu postępowań dla świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia udzielanych w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole, we wskazanym przedmiocie postępowania, w części „Dostępność”, usunięto warunek lokalizacji gabinetu stomatologicznego w szkole, szkole specjalnej lub innej placówce specjalnej.

Zmiany objęte projektem rozporządzenia nie skutkują analogiczną zmianą w odniesieniu do drugiego z wprowadzonych rozporządzeniem koszykowym zakresu świadczeń profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia udzielane w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole.

Powyższe wynika z faktu, iż w związku z wydanymi przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie upoważnienia art. 146 ust. 2 ustawy o świadczeniach, szczegółowymi warunkami umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży rozliczane są w ramach zakresu świadczeń ogólnostomatologicznych oraz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży.

Projekt rozporządzenia zakłada stosowanie w okresie przejściowym odpowiednio przepisów określonych w Tabeli nr 2 „LECZENIE STOMATOLOGICZNE - CZĘŚĆ WSPÓLNA”, w części „Ciągłość”, wobec oferentów, którzy w dniu złożenia oferty w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży udzielane w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole, realizują na podstawie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży proces leczenia świadczeniobiorców w gabinecie stomatologicznym zlokalizowanym w szkole, szkole specjalnej lub innej placówce specjalnej w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie. Umożliwi to wskazanym oferentom, uzyskanie dodatkowych punktów w ramach zachowania ciągłości, mimo wprowadzenia odrębnie kontraktowanych świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole.

Projekt rozporządzenia wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Proponowany termin wejścia w życie projektowanych przepisów umożliwi wydanie przez prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia przepisów wdrażających przyjęte rozwiązania oraz przygotowanie techniczne postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.