KS NRL o minimalnych wymaganiach m.in. z zakresu rentgenodiagnostyki

ms
01-02-2021, 12:32
Co z minimalnymi wymaganiami dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu: rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych? Trwa debata nad projektem rozporządzenia, będącym aktem wykonawczym do art. 33 q ustawy Prawo atomowe. Przepis ten reguluje zasady wydawania przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zgód na wykonywanie procedur radiologicznych (w przypadku stomatologii - innych niż zdjęcia wewnątrzustne). 

Stan prawny w materiałach KS NRL

Ostateczny termin wydania tego rozporządzenia to jesień 2021 r. NRL zgłosiła gotowość do współpracy przy tworzeniu projektu, jednak Główny Inspektorat Sanitarny zapewnił jedynie uczestnictwo w procesie konsultacji już gotowego projektu, który pojawił się już we wrześniu 2020 r.

Projekt był niekorzystny dla środowiska stomatologicznego. Zakładał on bowiem, że minimalnym wymogiem „kadrowym” jednostki, która będzie chciała wykonywać procedury radiologiczne inne niż zdjęcia wewnątrzustne będzie zapewnienie przez tą placówkę współpracy:

a) jednego lekarza specjalisty w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej, lub

b) jednego lekarza dentysty specjalisty, który w ramach programu specjalizacji odbył szkolenie z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej lub

c) jednego technika elektroradiologii;

28 września 2020 r. reprezentanci NRL (Andrzej Cisło, Dariusz Paluszek, Edward Araszkiewicz) w rozmowie z Jarosławem Pinkasem - ówczesnym Głównym Inspektorem Sanitarnym przedstawili powody, dla których  kryteria te powinny być zmienione.

Mała liczba lekarzy specjalistów wyklucza zatrudnienie w placówce stomatologicznej lekarza radiologa. Specjalistów - stomatologów jest zbyt mało, a dodatkowo - w programie żadnej ze stomatologicznych specjalizacji nie ma szkolenia z radiologii i diagnostyki obrazowej (są zajęcia z radiologii stomatologicznej).

Podczas spotkania omawiano alternatywny model  doszkalania pracowników jednostek stomatologicznych w postaci cyklu kursów.

PNRL proponowało przede wszystkim uznanie, że sytuacja tych placówek  stomatologicznych, które w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo atomowe (23 września 2019 r.) wykonywały te procedury na podstawie obwieszczenia MZ w sprawie radiologicznych procedur wzorcowych jest analogiczna do tych placówek ogólnolekarskich, które w tym dniu miały ważną zgodę na swoje procedury rtg. Akceptacja dla tego postulatu skutkowałaby  tym, że wspomniane placówki stomatologiczne o taka zgodę  występować nie musiałyby.

Główny Inspektorat Sanitarny przekazał wszystkim interesariuszom nową wersję projektu rozporządzenia. Zmiana dotycząca stomatologii sprowadza się do zmiany treści  projektowanego zapisu §3 pkt.2) lit. b. 

Wymóg (jako wystarczający do uzyskania zgody) dotyczący zapewnienia jednego lekarza dentysty specjalisty, który w ramach programu specjalizacji odbył szkolenie z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej zastąpiono wymogiem zapewnienia:

b) jednego lekarza dentysty, który w ramach doskonalenia zawodowego lekarzy, określonego w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty, odbył szkolenie z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej, potwierdzone w sposób i na zasadach określonych w tych przepisach.

Wobec porzucenia wymogu posiadania przez lekarza dentystę specjalizacji, jak też wobec ustawowej definicji „doskonalenia zawodowego” oznaczałoby to możliwość zorganizowania takiego szkolenia w ramach szkolenia ustawicznego z uzyskaniem certyfikatu i punktów edukacyjnych.

Zgodnie z przepisem art. 33q ust. 8 Prawa atomowego wydanie zgody wymaga pozytywnego zaopiniowania przez wojewódzkiego konsultanta z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej.

Co do postulatu zwolnienia z procedury uzyskiwania zgody tych placówek, które w dniu wejścia w życie nowelizacji wykonywały te procedury - tu GIS w piśmie z 12 stycznia 2021 r. wyraźnie zaznaczył, że "część postulatów wykraczała poza materię ustawową” i wszystko wskazuje na to, że uwaga ta dotyczyła  właśnie tego postulatu.

Wiecej: Prezydium KS NRL