Lublin: konkurs na realizatora programu profilaktyki próchnicy wśród uczniów

ms
28-01-2021, 08:15
Prezydent Lublina ogłosił konkurs ofert na wybór realizatora programu profilaktyki próchnicy wśród uczniów lubelskich szkół w latach 2021 - 2023.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów programu profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów lubelskich szkół w latach 2021-2023, udzielających świadczeń stomatologicznych:
- w gabinetach stomatologicznych zlokalizowanych na terenie szkół;
- w gabinetach stomatologicznych zlokalizowanych poza szkołami, na terenie których nie ma gabinetu stomatologicznego.

Oferty mogą być składane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.).

Wysokość środków finansowych, przeznaczonych z budżetu Lublina na realizację programu zdrowotnego, wynosi 1,9 mln zł:
na rok 2021 – 599,7 tys. zł,
na rok 2022 – 660 tys. zł,
na rok 2023 – 660 tys. zł.

Przewidywany termin realizacji programu (z wyłączeniem okresu wakacji):
w 2021 r. – od 1 marca 2021 r. do 19 listopada 2021 r. 
w 2022 r. – od 2 stycznia 2022 r. do 18 listopada 2022 r. 
w 2023 r. – od 2 stycznia 2023 r. do 20 listopada 2023 r. 

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w siedzibie Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin ul. Spokojna 2, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 do 15 lutego 2021 r.

Koperta powinna mieć oznaczenie nazwy oferenta oraz nazwy programu.

Oferty można przekazywać za pośrednictwem poczty na adres: ul. Spokojna 2, 20-400 Lublin. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Lublin.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 17 lutego 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin, ul. Spokojna 2, pok. 296.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 24 lutego 2021 r.

Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Szczegółowe warunki konkursu