Zmiana kolejności szczepień przeciw COVID-19

ms
25-01-2021, 08:43
Od 23 stycznia 2021 r. została zmieniona kolejność szczepień przeciwko COVID-19. Omawia je adwokat Karol Kolankiewicz.

W ramach etapu „0” dodano osoby zatrudnione w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

W ramach etapu „1” dodano:
- pacjentów hospicjum domowego/osoby przebywające w domu pomocy społecznej/osoby przebywające w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku;
- osoby urodzone po 1961 r. z następującymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 (dializowane/z chorobą nowotworową w trakcie leczenia do roku, licząc od dnia ostatniej hospitalizacji do dnia podania pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19/w trakcie przewlekłej wentylacji mechanicznej/po przeszczepieniu komórek, tkanek i narządów);
- osoby zatrudnione w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;
- strażników straży gminnej (miejskiej).

W dalszym ciągu w żadnym z etapów nie zostali „uwzględnieni” lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne i fizjoterapeuci - którzy aktualnie nie są zatrudnieni w jakiejkolwiek placówce leczniczej i nie prowadzą własnych gabinetów.  

Poniżej zestawienie obu etapów – z zaznaczonymi zmianami.

Etap „0”

Aktualnie do etapu „0” zostały zaliczone następujące grupy osób:
1. osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym - wykonujące zawód medyczny (w tym  lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta);
2. osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym - których praca pozostaje w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w tym podmiocie;
3. lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne i fizjoterapeuci prowadzący własne praktyki zawodowe;
4. osoby zatrudnione przez ww. praktykę lekarską, pielęgniarską itd. - których praca pozostaje w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w tej praktyce;
5.  przedstawiciele ustawowi dzieci urodzonych przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży, przy czym od razu wskazano na dodatkowe wymogi, które muszą być łącznie spełnione:
- w dniu podania przedstawicielom ustawowym pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 dziecko musi być hospitalizowane w podmiocie leczniczym;
- przewidywany okres hospitalizacji dziecka powinien być dłuższy od (bliżej nieokreślonego) czasu wymaganego dla osoby poddanej szczepieniu do uzyskania optymalnej odporności na zakażenie wirusem SARS-CoV-2
6.  inne osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym lub ww. praktyce zawodowej lekarza, pielęgniarki itd.;
7. farmaceuci i technicy farmaceutyczni zatrudnieni w aptece ogólnodostępnej,
8. nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni medycznej;
9. doktoranci i studenci uczelni medycznej biorący udział w zajęciach z udziałem pacjentów lub w trakcie których następuje kontakt z biologicznym materiałem zakaźnym (jeżeli tak stanowi program studiów).
10. osoby zatrudnione w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej - dodano: osoby zatrudnione w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.  

Etap „1”

Aktualnie do etapu „1” zostały zaliczone następujące grupy osób:
1. pacjenci zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego, oddziału medycyny paliatywnej - dodano: pacjentów hospicjum domowego/osoby przebywające w domu pomocy społecznej / osoby przebywające w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku;
2. osoby przebywające w domu pomocy społecznej;
3. osoby urodzone w latach 1941 – 1961;
- dodano osobny punkt: osoby urodzone po 1961 r. z następującymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19:
a. dializowane,
b. z chorobą nowotworową w trakcie leczenia do roku (licząc od dnia ostatniej hospitalizacji do dnia podania pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19),
c. w trakcie przewlekłej wentylacji mechanicznej
d. osoby po przeszczepieniu komórek, tkanek i narządów;  
4. nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni (oraz osoby niebędące nauczycielami zatrudnione do prowadzenia zajęć w przedszkolu publicznym / szkole publicznej posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola / szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć) - zatrudnieni w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, osoby pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - dodano: osoby zatrudnione w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;
5. nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni innej niż uczelnia medyczna;
6. inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub doktorantami (zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia);
7. funkcjonariusze m.in. policji, straży granicznej, czy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy służby więziennej;
8.  żołnierze Sił Zbrojnych RP,
9.  funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei - dodano:  strażników straży gminnej (miejskiej);
10. prokuratorzy i asesorzy prokuratury;
11. członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze.

Zmiana powyższa została wprowadzona na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z 22 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (tekst dostępny pod adresem: dziennikustaw.gov.pl.

***

Karol Kolankiewicz jest adwokatem - członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku; współzałożyciel Instytutu – Specjaliści Prawa Ochrony Zdrowia; od 2008 roku nieprzerwanie świadczy pomoc prawną dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku; świadczy także usługi doradztwa prawnego dla podmiotów leczniczych; specjalizuje się w sprawach związanych z prawem medycznym i ochroną danych osobowych, jak również w sprawach karnych, odszkodowawczych oraz związanych z ochroną dóbr osobistych; prowadzi szkolenia z zakresu prawa medycznego, karnego oraz z zakresu ochrony danych medycznych; autor licznych publikacji z zakresu prawa medycznego.