ŚUM: szukają asystenta w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej

Autor: nieck • Źródło: en
25-01-2021, 13:59
Trwa konkurs na stanowisko asystenta badawczo - dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Katedry Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu.

Wymagania stawiane kandydatom:
dyplom lekarza dentysty,
- prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty,
- zainteresowania działalnością naukową,
- doświadczenie w pracy dydaktycznej,
- znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym,
- dorobek naukowy - publikacje z punktacją IF lub o łącznej punktacji MNiSW > 30,
- w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Potrzebne dokumenty:
- pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do rektora,
- podpisane CV z opisem kwalifikacji zawodowych oraz przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli dotyczy), wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- plan rozwoju naukowego,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),
- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, MNiSW, posiadane certyfikaty itp.).

Dokumenty należy składać w języku polskim, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Katedry Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu”
osobiście lub drogą pocztową w Kancelarii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, pok. 11.

Dokumenty można również przesłać w formie elektronicznej jako podpisany dokument z wykorzystaniem profilu zaufanego na adres kadry@sum.edu.pl.

Termin składania ofert: 21 lutego 2021 r.
Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego  do 2 miesięcy od dnia ogłoszenia konkursu.