Gdy wojewoda arbitralnie wskazuje miejsce odbycia specjalizacji

ms
30-11-2020, 08:47
ORL w Krakowie krytykuje sposób kierowania przez wojewodę do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w jednostce akredytowanej, w której występuje szczególnie duże zapotrzebowanie na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Pismo ORL w Krakowie

W związku z wejściem w życie rozporządzenia ministra zdrowia z 30 października 2020 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (rozporządzenie zmieniające), wprowadzającego możliwość kierowania lekarzy przez wojewodę do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w jednostce akredytowanej, w której występuje szczególnie duże zapotrzebowanie na udzielanie świadczeń zdrowotnych, z pominięciem kryteriów określonych w treści § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, do Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie napływają, budzące poważny niepokój, informacje od lekarzy uczestniczących w aktualnym postępowaniu kwalifikacyjnym, dotyczące sposobu przyznawania miejsc szkoleniowych.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, iż rozporządzenie zmieniające wprowadza zasadę, zgodnie z którą przy kierowaniu lekarzy przez wojewodę do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w innej jednostce akredytowanej, w której występuje szczególne duże zapotrzebowanie na udzielanie świadczeń zdrowotnych z pominięciem kryteriów określonych w § 7 ust. 1 rozporządzenia głównego, bierze się pod uwagę miejsce zamieszkania kierowanego lekarza.

Uzasadnienie projektu rozporządzenia zmieniającego dokonuje pewnego uściślenia - cytując: aby dojazdy do danej jednostki akredytowanej były możliwie najmniej uciążliwe dla kierowanego lekarza.

Jak wynika z informacji, przekazywanych do OIL w Krakowie przez kierowanych lekarzy, przesłanka ta nie jest dostatecznie lub w ogóle weryfikowana, gdyż zdarzają się przypadki, gdzie odległość ta jest większa niż 70 km od miejsca zamieszkania.

Całkowicie niejasne również pozostaje, czy przy podejmowaniu podobnych decyzji wzięto pod rozwagę ewentualne konsekwencje wiążące się z potrzebą poniesienia znacznych kosztów dojazdów do miejsca pracy lub koniecznością wynajmu mieszkania.

Zgodnie z brzmieniem § 7 ust. 1a rozporządzenia zmienionego wojewoda może kierować lekarza do odbywania szkolenia specjalizacyjnego poza kryteriami określonymi w ust. 1. Przy czym, w ocenie samorządu lekarskiego, takie skierowanie powinno być traktowane jako skierowanie, o którym mowa w art. 47 ust. 1 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakazanych u ludzi. Zatem w takim wypadku, w naszej ocenie, lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne niezgodnie z preferencjami określonymi we wniosku powinien mieć zagwarantowany zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywiania.

Pragnę zauważyć również, iż decyzja o cofnięciu skierowań pierwotnie kwalifikujących lekarza do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydenckim zgodnie z preferencjami wskazanymi we wniosku SMK doprowadziła do kuriozalnej sytuacji, w której przeniesiono lekarza z jednego ze szpitali krakowskich do szpitala powiatowego, a w jego miejsce (w ramach szkolenia z tej samej dyscypliny medycyny) przeniesiono kolejnego lekarza z jeszcze innego krakowskiego szpitala.

Należy wyraźnie również podkreślić, iż samorząd lekarski od chwili przedłożenia projektu rozporządzenia zmieniającego - krytycznie odnosił się wprowadzanych rozwiązań, wskazując na wysokie ryzyko wystąpienia sytuacji, jakie obecnie są zgłaszane przez lekarzy - członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

20 listopada 2020 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało do ministra zdrowia o zmianę przepisów dotyczących kierowania lekarzy do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii.

Mając na uwadze przywołane okoliczności postuluję, aby kierowanie do odbycia szkolenia specjalizacyjnego było zawsze bezwzględnie zgodne z wyborem lekarza, dotyczącym rodzaju wybranej specjalizacji ze szczególnym uwzględnieniem miejsca zamieszkania i w miarę możliwości zadeklarowanych we wniosku przez lekarza preferowanych jednostek akredytowanych.

Prezes ORL w Krakowie Robert Stępień