Prawna strona kwarantanny pracownika

kan
23-11-2020, 08:53
Prędzej czy później może dojść do sytuacji, w której twój pracownik będzie musiał przejść kwarantannę. Zasady jej odbywania oraz informowania o niej stale się zmieniają. Jak wyglądają  obecnie, informuje Agata Kicińska, radca prawny.

 W przypadku, w którym pracownik zostanie objęty kwarantanną, podczas której nie może wykonywać pracy, to za okres takiej kwarantanny przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy z ubezpieczenia społecznego. 

Informacja o objęciu pracownika kwarantanną powinna być udostępniona w portalu PUE ZUS w zakładce płatnika składek (§ 4 ust. 2 rozporządzenia). Może się jednak zdarzyć, że z uwagi na dużą ilość zgłoszeń taka informacja nie zostanie przekazana odnośnie konkretnego pracownika (np. w sytuacji, w której kwarantanna wynika z pozytywnego testu na obecność wirusa domownika pracownika), wyjaśnia radca prawny Agata Kicińska, specjalistka z zakresu prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych w Kancelarii Prawnej Sienkiewicz i Zamroch.

W takich okolicznościach w terminie 3 dni od dnia zakończenia kwarantanny pracownik powinien złożyć do pracodawcy pisemne oświadczenie, w którym potwierdzi fakt odbywania obowiązkowej kwarantanny. Oświadczenie to pracownik może złożyć również drogą elektroniczną.

Oświadczenie to powinno zawierać: dane pracownika (imię i nazwisko, PESEL, numer i serię paszportu, jeżeli kwarantanna została nałożona w związku z przekroczeniem granicy, a paszport był okazywany Straży Granicznej), dzień rozpoczęcia i zakończenia kwarantanny oraz podpis pracownika. W przypadku, w którym kwarantanna została nałożona w związku z zakażeniem domownika konieczne jest również wskazanie danych dotyczących osoby zamieszkującej z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

Jeśli pojawiają się wątpliwości co do prawdziwości oświadczenia złożonego przez pracownika, pracodawca ma również możliwość wystąpienia do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w jego oświadczeniu.

Co ważne, fakt odbywania kwarantanny lub też udostępnienia informacji o niej w PUE ZUS nie zwalnia pracownika od obowiązku niezwłocznego poinformowania pracodawcy (telefonicznie lub e-mailowo) o przyczynie swojej nieobecności w pracy i przewidywanym okresie jej trwania, przypomina Agata Kicińska, radca prawny.

Więcej: prawodlapracodawcy.pl