UM w Lublinie: wakat na stanowisku młodszego asystenta w Zakładzie Medycyny Jamy Ustnej

kan
06-11-2020, 12:01
Trwa konkurs na stanowisko młodszego asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Medycyny Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Warunki stawiane kandydatom na stanowisko młodszego asystenta badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Medycyny Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie są nastpujące:

- tytuł zawodowy lekarza dentysty,
- prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty w Polsce i ukończenie stażu podyplomowego,
- czynna znajomość języka angielskiego, a w przypadku cudzoziemców czynna znajomość języka polskiego,
-  udokumentowany dorobek naukowy,
-  doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami.

Potrzebne dokumenty:

- podanie skierowane do dziekana,
- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- C.V.,
- poświadczona kserokopia ukończenia studiów wyższych,
- poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty  na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej,
- zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka angielskiego, w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego,
- spis publikacji (potwierdzony przez Bibliotekę Główną),
- zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami,
- klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy,
- oświadczenie o spełnianiu wymagań art. 113 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1668 ze zm.),
- oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej w jednostce, w której kandydat ubiega się o zatrudnienie.

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Termin składania dokumentów: 4 grudnia 2020 r.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Elżbiety Mardoń - pracownika Dziekanatu Wydziału Lekarsko-Dentystycznego UM (budynek TBV, ul. Chodźki 19. II p., pok. 208)  po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym (nr tel.: (81) 448 60 05, mail: elzbieta.mardon@umlub.pl).

 Więcej: umlub.pl