Tworzone są listy lekarzy i lekarzy dentystów, którzy nie mogą walczyć z pandemią

kan
05-11-2020, 14:42
Lekarz lub lekarz dentysta, u których istnieją powody do wyłączenia ze skierowania do pracy  z pacjentami z COVID-19, aby uniknąć wezwań, proszeni są o składanie odpowiedniego oświadczenia. Oświadczenie opublikowano m.in. na stronie Śląskiej Izby Lekarskiej.

W związku z nowelizacją ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, izby lekarskie mogą zostać zobowiązane do przekazania wojewodzie albo ministrowi zdrowia listy lekarzy i lekarzy dentystów, którzy mogą zostać skierowani do pracy z pacjentami zarażonymi SARS-CoV-2. 

Jednak izby lekarskie nie posiadają danych, świadczących o podstawie wyłączenia lekarza bądź lekarza dentysty ze skierowania do takiej pracy, stąd prośba o wypełnianie odpowiedniego oświadczenia i przesłanie go na adres kontakt@izba-lekarska.org.pl (w treści maila trzeba podać imię i nazwisko) lub dostarczenie go osobiście do siedziby izby lekarskiej.

Kto nie podlega skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii? 

1) osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn;
2) kobiety w ciąży;
3) osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat;
4) osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat;
5) osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
6) osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;
7) inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi, na których przebieg ma wpływ zakażenie lub zachorowanie na chorobę zakaźną będącą przyczyną epidemii lub orzeczona choroba przewlekła ma wpływ na przebieg lub zachorowanie na chorobę zakaźną;
8) osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1637), oraz posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.

Kategorie zgodne z art. 47 ust. 3 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 

W przypadku, gdy dziecko w wieku do 18 lat jest wychowywane przez dwoje osób, którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana wyłącznie jedna z nich.

Orzeczenie w sprawie choroby, o której mowa w pkt 7 powyżej wydaje lekarz, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z  17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252, 568, 1222 i 1578).

O wypełnienie oświadczenia proszeni są lekarze i lekarze dentyści, którzy spełniają przynajmniej jedno z wymienionych kryteriów wyłączenia ze skierowania do pracy. Oczywiście poza kryterium wieku!

Czynni zawodowo lekarze i lekarze dentyści, tj. kobiety, które ukończyły 60 r.ż. i mężczyźni, którzy ukończyli 65 r.ż. nie muszą takich oświadczeń składać. Na podstawie nr PESEL Śląska Izba Lekarska samodzielnie ustali wiek lekarzy.

Złożenie oświadczenia jest dobrowolne, jednakże okręgowa izba przekaże wojewodzie/ministrowi zdrowia wykaz lekarzy i lekarzy dentystów z pominięciem wyłącznie tych, którzy złożą oświadczenie oraz tych, którzy ukończyli 60/65 rok życia. Złożone oświadczenia zostaną przekazane wojewodzie lub ministrowi zdrowia wyłącznie w przypadku nałożenia na Izbę takiego obowiązku. 

 Na przygotowanie listy lekarzy i lekarzy dentystów, którzy mogą zostać powołani do pracy przy pacjentach chorych na COVID-19 ustawa przewiduje jedynie 7 dni od otrzymania od wojewody / ministra zdrowia wezwania do przedłożenia listy przez samorządy lekarskie.

Z uwagi na krótki termin,  osoby podlegające wyłączeniu  proszone są o bezzwłoczne przesłanie oświadczenia. Termin przekazania listy jest aktualnie nieznany, dlatego oświadczenia będą zbierane do odwołania.

Więcej: izba-lekarska.org.pl