Walka z COVID-19: stanowczy głos sprzeciwu NRL wobec projektu ustawy

ms
20-10-2020, 13:04
Prezydium Naczelnej Izby Lekarskiej zaniepokojone i rozczarowane treścią projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID­­‑19.

Spodziewaliśmy się wsparcia, zachęty, wzmocnienia. W zamian za to w proponowanych regulacjach znajdujemy odbicie wrogich wypowiedzi polityków, obarczających nasze środowisko odpowiedzialnością za dramatyczną sytuację w ochronie zdrowia. Dostajemy rozwiązania restrykcyjne, dyscyplinujące, dzielące środowisko, prowokujące konflikty wewnętrzne i z otoczeniem, co grozi dodatkowym osłabieniem zaufania do środowiska lekarskiego, a także pozostałych zawodów medycznych - wylicza Prezydium NRL.   

Projekt nie zapewnia dostatecznego wsparcia prawnego, organizacyjnego oraz  finansowego dla wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów oraz  innych zawodów medycznych, w związku z wykonywaną przez nich misją w czasie pandemii.  

W proponowanych rozwiązaniach widzimy zarzewie konfliktów wewnętrznych, co jest ostatnią rzeczą,  jakiej nam obecnie potrzeba - czytamy w komunikacie Prezydium NRL.

Okaleczona „Klauzula dobrego Samarytanina” 
W poselskim projekcie ustawy „Klauzulę dobrego Samarytanina” ograniczono jedynie do zwolnienia od odpowiedzialności karnej medyków popełniających błąd w terapii pacjentów chorych na COVID-19, przy czym pozostawiono niebezpiecznie duże pole do interpretacji i dodatkowe warunki skorzystania z tego zwolnienia - uważa Prezydium NRL.

Kaperowanie kadry medycznej spoza Polski - na skróty 
Propozycje służące zwiększeniu liczebności kadr medycznych prowadzić mogą do wielu patologii i niebezpiecznych sytuacji. Dotyczy to uproszczenia procedury przyznawania prawa wykonywania zawodu cudzoziemcom. W poselskim projekcie wróciły propozycje obrania drogi na skróty, bez rzetelnej weryfikacji kwalifikacji i z pominięciem dotychczasowych procedur, za co koszty poniosą pacjenci.

Zrzucenie odpowiedzialności na samorząd lekarzy i lekarzy dentystów
Autorzy projektu ustawy proponują przesunięcie zadań organów administracji rządowej, jakimi są wojewodowie do izb lekarskich (dotyczy to kierowania lekarzy do pracy) pomimo braku faktycznych możliwości ich realizacji przez izby. Odczytać to należy nie inaczej jak zepchnięcie odpowiedzialności za realizację zadań z administracji rządowej na samorząd lekarski. To przejaw niezrozumienia idei i roli samorządu zawodowego, a także ignorowania realiów, chociażby braku możliwości operacyjnych. Takie propozycje uderzają w istotę samorządności i grożą skonfliktowaniem naszego środowiska. Przeciwko temu zdecydowanie protestujemy.

Niejasności w kwestii świadczeń chorobowych i ubezpieczeń 
Nie może być też naszej zgody na niesprawiedliwe rozwiązania dotyczące uprawnień co do np. świadczeń  chorobowych czy ubezpieczeń, które nierówno  traktują  lekarzy i lekarzy dentystów, lekarzy na kontraktach oraz  pozostałych pracowników medycznych.   To również może wywoływać konflikty wewnątrz  środowiska medycznego i to w czasie, kiedy właśnie na współpracy powinno nam wyjątkowo zależeć. Skonfliktowani trudniej będziemy sobie radzić ze wspólnym wrogiem – i medyków, i pacjentów - jakim jest choroba. 

Działanie w popłochu
Doświadczenie pokazuje, że spodziewana szybka ścieżka legislacyjna nie służy tworzeniu dobrego prawa. Jesteśmy pełni niepokoju, czy nie grozi nam chaos prawny i organizacyjny, który – wbrew nadziejom - jeszcze bardziej skomplikuje sytuację kadr medycznych i instytucji ochrony zdrowia, a w efekcie prowadzić będzie do erozji zaufania do lekarzy i całego środowiska medycznego, co będzie mieć katastrofalne skutki społeczne.

Merytoryczne uwagi Prezydium NRL do projektu ustawy