NRL o punktach edukacyjnych i innych zmianach planowanych przez resort zdrowia

en
16-10-2020, 12:37
Samorząd lekarski ocenił projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, który został przesłany przez Józefę Szczurek-Żelazko  Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia 25 września 2020 r. (znak: KNLU.8124.4.2020.BB), miało do projektu kilka uwag. 

Przede wszystkim samorządowcy pozytywnie ocenili poszerzenie katalogu form aktywności zawodowej lekarzy umożliwiającej uzyskanie punktów edukacyjnych w ramach realizowania obowiązku doskonalenia zawodowego, w szczególności oczekiwane jest uwzględnienie możliwości uzyskania przez lekarza i lekarza dentystę punktów edukacyjnych za udział w różnych wydarzeniach edukacyjnych organizowanych poza granicami kraju.

Samorządowcom podoba się także rezygnacja z obowiązku dokonywania przez okręgową radę lekarską wpisu potwierdzającego liczbę uzyskanych punktów edukacyjnych w okresie rozliczeniowym i dopełnienie przez lekarza obowiązku doskonalenia zawodowego w dokumencie Prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty.

Są jednak i zmiany, które wywołują krytykę. Można bowiem odnieść wrażenie,  że intencją projektodawcy jest pozbawienie lekarzy możliwości uzyskania punktów edukacyjnych za realizowanie programu umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych. W obowiązującym rozporządzeniu ministra zdrowia z  6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2017 poz. 1923) lekarz ma możliwość uzyskania punktów edukacyjnych za realizowanie nie tylko programu specjalizacji, ale również umiejętności zawodowych, o których mowa w art. 17 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, ze zm.), a także za kierowanie nabywaniem umiejętności przez lekarzy i lekarzy dentystów.

W projekcie rozporządzenia w § 3 zawierającym katalog form w jakich lekarz realizuje obowiązek doskonalenia zawodowego, tego rodzaju aktywności nie zostały uwzględnione. Natomiast w załączniku do projektowanego rozporządzenia określającym liczbę punktów edukacyjnych odpowiadających poszczególnym formom doskonalenia zawodowego, w pkt 18 tabeli, przewidziano możliwość uzyskania punktów edukacyjnych za kierowanie nabywaniem umiejętności przez lekarzy, a w pkt 1 tabeli, w kolumnie określającej sposób weryfikacji odbytej formy doskonalenia zawodowego, wyszczególnione zostało zaświadczenie wydane przez kierownika umiejętności. Trudno się zorientować, jakie w gruncie rzeczy rozwiązania są proponowane, ponieważ brak odpowiednich odniesień w uzasadnieniu projektu rozporządzenia do ewentualnych zmian w tym zakresie.

Samorząd lekarski postuluje zachowanie dotychczasowego stanu umożliwiającego uzyskanie punktów edukacyjnych za zrealizowanie programu umiejętności i kierowanie nabywaniem umiejętności przez lekarzy. Natomiast po 1 stycznia 2021 r. i wejściu w życie przepisów ustawy z 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1291), zmieniającej art. 17 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, punkty edukacyjne powinny być również przyznawane za uzyskanie certyfikatu umiejętności zawodowej.

Samorząd lekarski zwraca również uwagę na brak spójności pomiędzy treścią odpowiednio § 2 pkt 3 i 9 projektu rozporządzenia a treścią jego załącznika zawartą pkt  3 i 9 tabeli, w kolumnie „Forma doskonalenia zawodowego”. W tabeli przewidziano możliwość uzyskania punków edukacyjnych za udział tylko w tych kursach medycznych  i programach edukacyjnych krajowych lub zagranicznych wymienionych w § 2 pkt 3 i 9 projektu rozporządzenia, które uzyskały akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej. W ocenie samorządu lekarskiego organizatorzy zagranicznych kursów medycznych i programów edukacyjnych nie będą zainteresowani występowaniem do Naczelnej Izby Lekarskiej w Polsce o  akceptację organizowanego przez nich kursu medycznego lub programu edukacyjnego adresowanego nie tylko do lekarzy z Polski. Wprowadzenie tego wymogu oznaczałoby, że lekarze faktycznie nie będą mieli możliwości uzyskania punktów edukacyjnych za udział w zagranicznych formach doskonalenia.

W ocenie samorządu lekarskiego właściwy jest przyjęty kierunek proponowanych zmian przewidujący poszerzenie możliwości zdobywania przez lekarzy punktów edukacyjnych poprzez uczestnictwo  w tych zagranicznych formach kształcenia. Należałoby jednak określić sposób weryfikacji przez izby lekarskie wskazanych w tych przepisach zagranicznych kursów medycznych i programów edukacyjnych w celu zapewnienia właściwej jakości doskonalenia zawodowego lekarzy, np. poprzez określenie, że punkty edukacyjne przysługują za takie formy kształcenia organizowane za granicą, które zostały akredytowane przez właściwe organy w państwie, w którym się odbywały, albo przez uznane międzynarodowe organizacje lekarskie takie jak np. Europejska Unia Lekarzy Specjalistów (European Union of Medical Specialists, UEMS).

Wątpliwości budzą też zaproponowane rozwiązania w zakresie rozliczania godzinowego niektórych szkoleń i kursów. W ocenie samorządu lekarskiego uczestnicy przewidzianych w projekcie rozporządzenia niektórych wydarzeń stanowiących realizację obowiązku doskonalenia zawodowego, powinni otrzymywać punkty edukacyjne tylko za te części programu kursu, kongresu, zjazdu, konferencji, które miały charakter edukacyjny lub merytoryczny. Natomiast nie powinno uwzględniać się przerw, sesji sponsorowanych i innych wydarzeń towarzyszących, które nie mają takiego charakteru. Faktyczny udział w doskonaleniu rzadko bywa dłuższy niż 8 godzin dziennie. Dostrzegając jednak trudności, jakie mogą pojawiać się z godzinowym rozliczaniem tego rodzaju wydarzeń proponuje się wprowadzenie w załączniku do rozporządzenia w punktach 2, 3, 4, 9 tabeli, w kolumnie „liczba punktów” ograniczenia maksymalnej liczby punktów, które można uzyskać za 1 dzień szkolenia, np. do 8 pkt. 

Lekarz ma prawo realizować ten obowiązek do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, a w związku z tym powinien mieć możliwość okazania tych dokumentów również po zakończeniu tego okresu. Zatem w § 3 ust. 1 projektu rozporządzenia nakładającym na lekarza obowiązek przedstawienia okręgowej radzie lekarskiej do wglądu dokumentów potwierdzających odbycie określonych form doskonalenia zawodowego należy wykreślić wyrazy: „przed zakończeniem okresu rozliczeniowego”. 

Samorząd lekarski proponuje także zmianę brzmienia § 4 ust. 3 polegającą na wprowadzeniu zasady, że w przypadku uzyskania przez lekarza punktów edukacyjnych ponad liczbę wymaganą w danym okresie rozliczeniowym, punkty przekraczające ten limit zalicza się do kolejnego okresu rozliczeniowego.

Przepisy rozporządzenia powinny również rozstrzygać o sposobie rozliczenia punktów edukacyjnych uzyskanych przez osoby, które znalazły się w sytuacji zwalniającej je z dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Nierozwiązany pozostaje także problem sygnalizowany przez samorząd lekarski w piśmie z 10 lipca 2020 znak: NRL- ZRP.0212.784.2020.ES dotyczący sposobu rozliczenia dla potrzeb doskonalenia zawodowego aktywności zawodowej lekarzy będących autorami lub współautorami artykułu, który na podstawie przepisów aktualnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów został opublikowany w fachowym czasopiśmie medycznym wymienionym w wykazie czasopism ustalanym i ogłaszanym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie przepisów wydanych  na podstawie art. 44 ust. 2 o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.), które 1 października 2018 r. utraciły moc, a także lekarzy, którzy dokonali prenumeraty czasopism znajdujących się w tych wykazach. Lekarzom tym należałoby umożliwić uzyskanie punktów edukacyjnych na dotychczasowych zasadach. 

Więcej: NRL