SUM: kto pokieruje materiałoznawstwem stomatologicznym?

ms
09-10-2020, 13:40
Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłosił konkurs na funkcję kierownika Zakładu Materiałoznawstwa Stomatologicznego Katedry Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać następujące warunki:
Posiadać co najmniej stopień naukowy doktora zgodny z zakresem działania jednostki.
Wykazać się odpowiednimi osiągnięciami zawodowymi  w dziedzinie nauki, dydaktyki i kształcenia młodej kadry naukowej oraz kierowania zespołami badawczymi.
Wskazać Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jako podstawowe miejsce pracy.
Posiadać tytuł specjalisty lub specjalizację drugiego stopnia w dziedzinie medycyny zgodnej z profilem działalności jednostki organizacyjnej Uczelni, na kierownika której ogłasza się konkurs zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia ministra zdrowia z 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r., Nr 151 poz. 896) oraz spełniać wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
- mają pełną zdolność do czynności prawnych;
- korzystają z pełni praw publicznych;
- nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- nie były karane karą dyscyplinarną lub nie zostały wszczęte wobec nich postępowania, o których mowa w Dziale VII Rozdział I Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni dostarczyć:
Podanie wraz z oświadczeniem, że kandydat spełnia warunki.
Życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej, w tym pracy naukowo-badawczej.
Prawo wykonywania zawodu.
Odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego.
Odpis dyplomu specjalisty.
Spis publikacji z uwzględnieniem punktacji określonej i  potwierdzonej przez Bibliotekę SUM.
Informację o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej.
Proponowany program rozwoju jednostki, której dotyczy konkurs.
Deklarację w sprawie podstawowego zatrudnienia zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 r Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Informację o zamiarze dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia postępowania konkursowego.
Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Zasad i trybu postępowania konkursowego poprzedzającego powierzenia pełnienia funkcji kierownika: instytutu, katedry, kliniki, oddziału klinicznego, zakładu, studium, kolegium, centrum, stanowiących załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego SUM.
Ewentualne referencje lub opinie.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 23 października 2020 r. (decyduje data wpływu do Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach).

Przewidywany termin rozstrzygnięcia postępowania: 21 grudnia 2020 r.

Dokumenty należy przesłać drogą pocztową lub złożyć w Kancelarii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15, (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30) w zaklejonej kopercie z opisem „Konkurs na funkcję Kierownika Zakładu Materiałoznawstwa Stomatologicznego Katedry Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu”, imię i nazwisko, adres do korespondencji.

Dokumenty można również przesłać w formie elektronicznej na adres kadry@sum.edu.pl, zeskanowane i podpisane z wykorzystaniem podpisu zaufanego  wraz z dołączeniem wygenerowanej sygnatury (plik.xml) podpisanego dokumentu.