Gmina Świdnica znowu zadba o uzębienie uczniów

ms
07-10-2020, 08:28
Wójt gminy Świdnica ogłosił konkurs na realizatora programu polityki zdrowotnej w 2020 r. „Profilaktyka stomatologiczna dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Świdnica".

W programie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Świdnica, dzieci powyżej 8 roku życia, które w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczały do klas III i V.

Cel główny programu to poprawa stanu zdrowia jamy ustnej dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Świdnica poprzez intensyfikację działań profilaktycznych:
- promocję zachowań prozdrowotnych dotyczących higieny jamy ustnej,
- zwiększenie liczby dzieci, u których zastosowano profesjonalne metody profilaktyki stomatologicznej, przeciwdziałanie rozwojowi próchnicy i chorób przyzębia oraz wadom zgryzu u dzieci,
- włączenie rodziców i środowiska szkolnego do działań profilaktycznych,
- obalenie stereotypów, iż nie ma konieczności leczenia zębów mlecznych,
- zmniejszenie zjawiska strachu przed wizytą w gabinecie stomatologicznym wśród dzieci,
- zwiększenie dostępności świadczeń profilaktycznych dla dzieci z terenów wiejskich,
- ograniczenie przypadków zaawansowanej próchnicy oraz utraty zębów u dzieci,
- zmniejszenie kosztu leczenia stomatologicznego w późniejszych latach,
- wzrost świadomości rodziców/opiekunów na temat korzystania ze świadczeń stomatologicznych przysługujących ich dzieciom w ramach NFZ,
- dalszy monitoring stanu zdrowia jamy ustnej dzieci i ocena potrzeb zdrowotnych badanej populacji uczniów na terenie Gminy Świdnica.

W ramach programu realizator podejmie działania:
- ustalenie harmonogramu udzielania poszczególnych świadczeń zdrowotnych,
- promocja programu – forma działań dowolna, powinna mieć na celu jak najszersze uczestnictwo w programie,
- opracowanie materiałów dydaktycznych dla rodziców i uczniów,
- realizacja  spotkań z dziećmi i rodzicami, na których poruszone zostaną zagadnienia dotyczące higieny jamy ustnej i prawidłowego żywienia dzieci (wpływającego na stan zdrowia zębów),
- zapisy na świadczenia medyczne (dzieci wraz z rodzicem - opiekunem mogą zgłosić się do programu po wcześniejszym ustaleniu terminu w gabinecie stomatologicznym realizatora programu lub po ustaleniu terminu z wychowawcą),
- realizacja świadczeń,
- przygotowanie sprawozdań i rozliczeń finansowych.

 Zakres świadczeń zdrowotnych z w ramach programu oraz zasady ich udzielania przez realizatora programu są następujące:
Profilaktyczne badanie stomatologiczne
z oceną stanu jamy ustnej, zgryzu, oznaczeniem wskaźnika PUW, udzielaniem porad odnośnie higieny jamy ustnej, przekazaniem pisemnych informacji dla rodziców/ opiekunów  o stanie uzębienia oraz zaleceniach dotyczących dalszego postępowania  w postaci obowiązkowej indywidualnej karty uczestnika programu - raz w trakcie trwania programu.

Fluoryzacja indywidualna (kontaktowa) prowadzona pod nadzorem lekarza dentysty, u dzieci u których zabieg ten nie został wykonany w ramach refundacji  NFZ - raz w trakcie trwania programu.

Profilaktyczne lakowanie bruzd I i II zębów trzonowych lub I i II zębów przedtrzonowych dzieci, u których zabieg ten nie został wykonany w ramach refundacji NFZ, liczba zabiegów według potrzeb zdiagnozowanych podczas badania profilaktycznego.

Uzupełnienie braków położonego laku u dzieci, które miały ten zabieg wykonany wcześniej, liczba zabiegów według potrzeb zdiagnozowanych podczas badania profilaktycznego.

Profilaktyka chorób przyzębia – usuwanie płytki bakteryjnej, według potrzeb zdiagnozowanych podczas badania profilaktycznego.

Realizacja spotkań edukacyjnych dla dzieci i rodziców.

Kwalifikacje wymagane od realizatora programu: - lekarz dentysta, lekarz dentysta (specjalista stomatologii ogólnej) lub lekarz specjalista w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub stomatologii zachowawczej.

Oferent ubiegający się o realizację zadania jest zobowiązany realizować program na terenie Gminy Świdnica.

W toku realizacji programu niezbędne jest uzyskanie przez realizatora zgody rodziców/ opiekunów prawnych na wykonanie świadczeń medycznych.

Oferent powinien realizować zadanie w taki sposób, aby działaniami wynikającymi z programu objąć jak największą liczbę dzieci. Oferent na bieżąco aktualizuje liczbę dostępnych miejsc przy uwzględnieniu dostępnych do wykorzystania środków finansowych.

Oferent zobowiązuje się prowadzić dokumentację medyczną związaną z realizacją programu zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania  (Dz.U. z 2015 poz. 2069 ).

Wysokość środków publicznych planowanych na realizację programu wynosi 42 tys. zł.

Termin wykonania umowy: rozpoczęcie realizacji programu – w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy, zakończenie programu do 18 grudnia 2020 r.

Liczba dzieci uprawnionych do korzystania z programu zdrowotnego wynosi 375.

O ile kwota, zaproponowana przez oferenta, przekroczy kwotę, jaką Gmina Świdnica zamierza przeznaczyć na realizację programu – możliwa jest zmiana, odwołanie lub zamknięcie konkursu bez dokonania wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej.

Realizator programu zobowiązany jest spełnić następujące warunki:
Powinien dysponować gabinetem stomatologicznym
ze standardowym wyposażeniem oraz sprzętem biurowym umożliwiającym gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych. Pomieszczenia i wyposażenie będą odpowiadały standardom określonym w rozporządzeniu ministra zdrowia z 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą ( Dz. U. z 2019 r.,  poz. 595).

Musi stosować wyroby medyczne, które będą odpowiadać wymaganiom ustawy  z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz.U. z 2020 poz. 186 ).

Powinien zapewnić udzielenie świadczeń zdrowotnych przez osoby posiadające kwalifikacje lekarza dentysty, lekarza dentysty (specjalista stomatologii ogólnej) lub lekarza specjalisty w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub stomatologii zachowawczej oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach.

Musi zawrzeć umowę ubezpieczenia określoną w art. 25 ust.1 ustawy  o działalności leczniczej – tj.- odpowiedzialności cywilnej.

Termin składania ofert: do 15 października 2020 r. do godz. 15:00.

Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Świdnica ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica – Informacja (Biuro Podawcze, parter ).

Miejsce i termin otwarcia ofert i rozstrzygnięcia konkursu: 16 października 2020 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Świdnica, ul. B. Głowackiego 4, 58-100, sala 212.

Termin związania ofertą: 21 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia: Urząd Gminy Świdnica, tel. 74 852 30 67 wew. 222.             

Kryteria oceny ofert
Ocena złożonych w ramach konkursu ofert składa się z dwóch etapów.

W pierwszym etapie komisja dokonuje oceny ofert  pod względem formalnym.

W drugim etapie komisja ocenia oferty pod względem merytorycznym stosując następujące kryteria oraz ich punktację:
- możliwość realizacji świadczeń zgodnie ze standardami (zasoby kadrowe, warunki lokalowe i wyposażenie) –do 40 pkt.,
- koszt realizacji świadczeń (ogólny i jednostkowy) do 30 pkt.,
- warunki dostępności do świadczeń- do 20 pkt.,
- doświadczenie w realizacji programów profilaktycznych, w tym o podobnym charakterze do 10 pkt.,
- komisja konkursowa opiniuje negatywnie oferty, które otrzymają mniej niż 60 pkt.