COVID-19 chorobą zawodową lekarza dentysty

en
24-09-2020, 14:05
W kwietniu 2020 r. Ministerstwo Zdrowia wpisało COVID-19 na listę chorób zawodowych wśród lekarzy i lekarzy dentystów. Zatem w przypadku wystąpienia tej choroby te dwie profesje mogą ubiegać się o odszkodowanie.

Jak informuje Dziennik Łódzki według zapisów Art. 11 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób ubezpieczony, który wskutek choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, może otrzymać jednorazowe odszkodowanie. 

W zależności od zdrowotnych konsekwencji zachorowania na COVID-19 to odszkodowanie może mieć różną wysokość

- 917 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu oraz z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych,
- 16 048 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego, także wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty,
- 82 531 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty,
- 41 265 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko,
- 82 531 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 16 048 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci,
- 16 048 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom,
- 41 265 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 16 048 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego 

W przypadku podejrzenia zaistnienia choroby zawodowej należy zgłosić ten fakt odpowiedniemu organowi, a mianowicie właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu lub właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy. 
Zgłoszenia może dokonać:
- pracodawca,
- lekarz,
- lekarz dentysta,
- były pracownik,
- aktualny pracownik.

Zawiadomienie staje się podstawą do wszczęcia postępowania administracyjnego, a następnie przeprowadzenia odpowiednich badań. W oparciu o orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu bądź braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej wydawana jest decyzja administracyjna.

Więcej: dzienniklodzki.pl