Na czym polega realna pomoc Ministerstwa Zdrowia dla stomatologii

ms
16-09-2020, 08:23
W odpowiedzi na interpelację posłanki Moniki Wielichowskiej, która pyta kiedy minister zdrowia podejmie realne rozwiązania w celu poprawy sytuacji stomatologicznej w Polsce, Waldemar Kraska sekretarz stanu w MZ odpowiedział, że resort nie tylko na bieżąco monitoruje potrzeby branży, ale reaguje na nie.

Ministerstwo Zdrowia wspólnie z NFZ na bieżąco monitoruje potrzeby, jakie niesie za sobą aktualna sytuacja, wprowadzając instrumenty finansowe, które mają na celu zagwarantowanie placówkom medycznym, także tym które nie biorą bezpośredniego udziału w walce z koronawirusem, zachowanie stabilności w okresie epidemii COVID-19.

Wprowadzone dotychczas zmiany dotyczą m.in.:
Szybszej i częstszej wypłaty środków wynikających z kontraktów, na wniosek świadczeniodawcy - nawet do 4 razy w miesiącu. Terminy płatności zostały skrócone z 14 dni kalendarzowych do maksymalnie 5 dni roboczych na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia z 14 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

8 lipca 20202 r. NFZ wprowadził nowy produkt rozliczeniowy w postaci dodatkowej opłaty ryczałtowej za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w podwyższonym reżimie sanitarnym. Opłata ta stanowić będzie 3 proc. wartości świadczeń wynikającej z rachunku za dany okres sprawozdawczy.

9 września 2020 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1548), które wprowadziło możliwość przedłużenia, na wniosek świadczeniodawcy, okresu rozliczeniowego określonego w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, kończącego się w 2020 r., jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r. Wydłużenie okresu rozliczeniowego (tak aby obejmował odpowiednio dłuższy okres niż okres roku kalendarzowego 2020) pozwoli na pełne wykorzystanie określonej w umowie kwoty zobowiązań.

Wykonane w wydłużonym okresie rozliczeniowym świadczenia pozwolą na pokrycie niewykonań za okres obowiązywania przepisów nadzwyczajnych.

Ponadto rozporządzenie to w § 3 przedłużyło możliwość otrzymywania zaliczki w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Na wniosek świadczeniodawcy należność z tytułu realizacji świadczeń za okres sprawozdawczy, określona w rachunku przekazywanym przez świadczeniodawcę dla danego zakresu świadczeń, może być ustalona jako iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń (zaliczka 1/12). Zaliczka będzie wypłacana za świadczenia, których świadczeniodawca zaprzestał udzielać w związku z zakazem wykonywania określonej działalności leczniczej na obszarze czerwonym, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 1356 z późn. zm.) lub w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się nie później niż w terminie 9 dni od dnia, w którym ten zakaz przestał obowiązywać świadczeniodawcę.

Oznacza to, że świadczeniodawca będzie mógł się ubiegać o zaliczkę za okres sprawozdawczy:
1) w którym zaprzestał udzielać świadczeń w związku z tym, że prowadzi działalność leczniczą objętą zakazem wykonywania wprowadzonym rozporządzeniem i działalność ta jest wykonywana na obszarze zakwalifikowanym rozporządzeniem jako obszar czerwony,
2) który rozpoczął się nie później niż w terminie 9 dni od dnia, w którym zakaz wykonywania działalności leczniczej przestał obowiązywać świadczeniodawcę.

Ponadto zarządzeniem nr 93/2020/DSOZ z 26 czerwca 2020 r. zostało zmienione zarządzenie nr 47/2018/DSOZ prezesa NFZ z 7 czerwca 2018 r. Zmiana ta ma na celu urealnienie wycen zabiegów endodontycznych uwzględniając wyższe koszty stosowanych obecnie nowych technologii i materiałów stomatologicznych w leczeniu chorób miazgi zęba i chorób tkanek okołowierzchołkowych. Podniesiono wycenę punktową świadczeń stomatologicznych z zakresu endodoncji. Rozwiązania te zostały wprowadzone na wniosek konsultantów krajowych w szczególności w dziedzinie stomatologii zachowawczej i endodoncji oraz stomatologii dziecięcej, a także Naczelnej Rady Lekarskiej.

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował również, że nie bez znaczenia przy ocenie przez dyrektorów OW NFZ, poziomu nakładów na koszty świadczeń stomatologicznych należy uznać poziom niewykorzystanych środków na te koszty, określonych w planach finansowych na kolejne lata, który w okresie 2015-2019, zgodnie ze sporządzonymi przez NFZ rocznymi sprawozdaniami z wykonania planu finansowego, wartości poniżej planu kształtowały się odpowiednio: 18,8 mln zł, 12,5 mln zł, 46,9 mln zł, 26,7 mln zł, 39,9 mln zł.

Jednocześnie w zakresie kwestii wzrostu nakładów na świadczenia stomatologiczne w najbliższym okresie, na przestrzeni ostatnich lat nakłady na świadczenia stomatologiczne systematycznie rosną. W planie finansowym NFZ na 2020, w porównaniu do 2015, koszty te wzrosły o 10,92 proc. (o kwotę ok. 191 mln zł).