Długie czekanie na dentystę

Autor: miro • Źródło: ms
14-09-2020, 09:07
Z informacji NFZ wynika, że w całym 2019 r. najdłuższe czasy oczekiwania odnotowano w: poradniach ortodontycznych, poradniach ortodontycznych dla dzieci, poradniach chirurgii stomatologicznej, poradniach periodontologicznych oraz chorób błon śluzowych przyzębia.

Mediana średniego rzeczywistego czasu oczekiwania do poradni ortodontycznych dla dzieci dla kategorii medycznej „przypadek stabilny” wyniosła 154 dni, a do 25 proc. poradni nie przekroczyła 269 dni.

Ze względu na dużą liczbę osób skreślonych z listy oczekujących (763 672 pacjentów) w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. z powodu wykonania świadczenia należy wyróżnić poradnie stomatologiczne. W przypadku komórek organizacyjnych, realizujących świadczenia z zakresu leczenia stomatologicznego, za wyjątkiem poradni: ortodontycznej dla dzieci, liczba osób skreślonych dla kategorii medycznej ,,przypadek stabilny’’ z powodu wykonania świadczenia zmniejszyła się w 2019 r. w porównaniu z 2018 r.

Pięć komórek organizacyjnych z największą wartością mediany średniego rzeczywistego czasu oczekiwania określoną dla kategorii medycznej „przypadek stabilny”, wybranych spośród 15 komórek organizacyjnych z największą w skali kraju liczbą osób oczekujących wg stanu na koniec 2019 r.